Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για την χορήγηση δελτίων μετακίνησης δωρεάν για τις αστικές και με 50% έκπτωση για τις υπεραστικές συγκοινωνίες Τα δελτία μετακίνησης θα χορηγούνται από 12 Δεκεμβρίου 2016 έως 31 Ιανουαρίου 2017 από τα ΚΕΠ και προορίζονται μόνο για δικαιούχους με αναπηρία άνω του 67%, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ και το οικογενειακό 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο ανάλογα με τον αριθμό μελών.

Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν δελτίο – κουπόνι ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα άτομα με αναπηρίες που δικαιούνται δελτίο μετακίνησης θα προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων ή στα ΚΕΠ:

Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της.

Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις περιφερειακές ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση εδώ, γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους δήμους.

Οι τυφλοί και οι ΒΝΚ με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής, καθώς και η μη παραλαβή δελτίου μετακίνησης από άλλη περιφερειακή ενότητα ή ΚΕΠ.

Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω σύμφωνα με γνωμάτευση ΚΕΠΑ που δικαιούνται δελτίο συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας ΔΟΥ για το προηγούμενο οικονομικό έτος (2015), ενώ στην περίπτωση που ο δικαιούχος με υπεύθυνη δήλωσή του δεν επιθυμεί την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το αστικό ΚΤΕΛ, αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούται να προσκομίζει φορολογική δήλωση.

Περισσότερες πληροφορίες στα ΚΕΠ