Η Merck, ανακοίνωσε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της post hoc ανάλυσης της μελέτης CLARITY Φάσης ΙΙΙ στο επιστημονικό περιοδικό Multiple Sclerosis Journal. 

Η ανάλυση έδειξε ότι τα Δισκία Κλαδριβίνης μείωσαν τον ετήσιο ρυθμό απώλειας όγκου του εγκεφάλου – γνωστό και ως εγκεφαλική ατροφία – σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση(RRMS).

Επιπλέον, η ανάλυση έδειξε ότι οι ασθενείς με χαμηλότερο ρυθμό ατροφίας εγκεφάλου είχαν τη μέγιστη πιθανότητα να μην εμφανίσουν εξέλιξη της αναπηρίας στα δύο χρόνια. Αυτό ενισχύει υπάρχοντα ευρήματα που υποστηρίζουν ότι η αυξημένη απώλεια όγκου εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου σχετίζεται με δυσμενέστερα κλινικά αποτελέσματα, όπως αυξημένη εξέλιξη της αναπηρίας και μεταβολή στις γνωσιακές λειτουργίες, σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ατροφία του εγκεφάλου, γενικά,συσσωρεύεταισε όλη την πορεία της πολλαπλής σκλήρυνσης και σχετίζεται με την εξέλιξη της αναπηρίας. Η ανάλυση αυτή είναι σημαντική καθώς επιβεβαιώνει τη σχέση μεταξύ της μείωσης στην εγκεφαλική ατροφία και μείωσηστην εξέλιξη της αναπηρίας που διαπιστώθηκε στη μελέτη CLARITY», δήλωσε ο Nicola De Stefano, επικεφαλής συγγραφέας της δημοσίευσης και Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Χειρουργικής και Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου της Σιένα.

Η μελέτη CLARITY ήταν μια διετής (96 εβδομάδων), τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης ΙΙΙ των Δισκίων Κλαδριβίνης σε 1.326 άτομα με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση. Το πρωτεύον τελικό σημείο (ποσοστό υποτροπής στις 96 εβδομάδες) και τα κύρια δευτερεύοντα τελικά σημεία (αναλογία ασθενών χωρίς υποτροπή και χρονικό διάστημαως την επιβεβαιωμένη εξέλιξη της αναπηρίας) της μελέτης CLARITY επετεύχθησαν. Αυτά τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα ασφάλειας δημοσιεύθηκαν στοεπιστημονικό περιοδικόThe New England Journal of Medicine.

Η ανάλυση εγκεφαλικής ατροφίας αξιολόγησε την επίδραση των Δισκίων Κλαδριβίνης στην απώλεια όγκου του εγκεφάλου (BVL) επί 2 έτη στην Υποτροπιάζουσα ΠΣ και τη σχέση της BVL με επιβεβαιωμένη εξέλιξη αναπηρίας σε 1.025 (77,3%) ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη CLARITY. Το μέσο ποσοστό απώλειας όγκου εγκεφάλου ανά έτος ήταν σημαντικά μειωμένο στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Δισκία Κλαδριβίνης 3,5 mg/kg (-0,56%±0,68, p=0,010, n=336) και 5,25 mg/kg (-0,57%±0,72, p=0,019, n=351), σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με εικονικό φάρμακο (-0,70%±0,79, n=338). Ο κίνδυνος εξέλιξης της αναπηρίας ήταν επίσης σημαντικά χαμηλότερος σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Δισκία Κλαδριβίνης 3,5 mg/kg (HR 0,63, 95% CI 0,438, 0,894, p=0,010) και 5,25 mg/kg (HR 0,58, 95% CI 0,406, 0,833, p=0,003) σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Μετά την προσαρμογή τουστατιστικού μοντέλου στηνυπό θεραπεία ομάδα, το ποσοστό απώλειας όγκου του εγκεφάλου ετησίως έδειξε σημαντική συσχέτιση με την αθροιστική πιθανότητα εξέλιξης της αναπηρίας στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης (HR 0,67, 95% CI 0,571, 0,787, p<0,0001).

«Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν και επεκτείνουν τη γνώση μας σχετικά με τη διαρκή και θετική επίδραση των Δισκίων Κλαδριβίνης στη βελτίωση κλινικά σημαντικών αποτελεσμάτων, όπως η μείωση της συχνότητας υποτροπών της νόσου και της αναπηρίας, και ενισχύουν περαιτέρω την αποφασιστικότητά μας να διατεθεί αυτή η υπό έρευνα θεραπεία στους ασθενείς που ζουν με υποτροπιάζουσα – διαλείπουσαΠολλαπλή Σκλήρυνση», δήλωσε ο Steven Hildemann, MD, PhD, GlobalChiefMedicalOfficer και HeadofGlobalMedicalAffairsandSafetyστη Merck.

Σχεδιασμός της μελέτης CLARITY

Η μελέτη CLARITY ήταν μια διετής (96 εβδομάδες), τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παγκόσμια μελέτη. Για τη μελέτη τυχαιοποιήθηκαν 1.326 ασθενείς με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια McDonald. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη τυχαιοποιήθηκαν σε μία από τρεις διαφορετικές ομάδες θεραπείας που αποτελούνταν από δύο διαφορετικά δοσολογικά σχήματα Δισκίων Κλαδριβίνης ή αντίστοιχων δισκίων εικονικού φαρμάκου (αναλογία 1:1:1).

Το πρωτεύον τελικό σημείο της μελέτης CLARITY ήταν η συχνότητα των υποτροπών σε 96 εβδομάδες. Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία περιελάμβαναν τελικά σημεία μαγνητικής τομογραφίας, την αναλογία ατόμων χωρίς υποτροπή και την εξέλιξη της αναπηρίας στις 96 εβδομάδες.

Η λεμφοπενία ήταν η πιο συχνά αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια (ΑΕ) σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Δισκία Κλαδριβίνης. Η συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων ήταν 48,3% με Δισκία Κλαδριβίνης και 42,5% με εικονικό φάρμακο, με 99,1% και 99,0% των λοιμώξεων αυτών να αξιολογείται ήπια έως μέτρια από τους ερευνητές.

Σχετικά με τα Δισκία Κλαδριβίνης

Τα Δισκία Κλαδριβίνης είναι μια υπό έρευνα βραχείας διάρκειας από του στόματος θεραπεία, που επιλεκτικά και περιοδικά στοχεύει λεμφοκύτταρα, τα οποία θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παθολογικής διεργασίας της πολλαπλής σκλήρυνσης. Τα Δισκία Κλαδριβίνης βρίσκονται επί του παρόντος υπό κλινική έρευνα και δεν έχουν λάβει έγκριση για οποιαδήποτε χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη. Τον Ιούλιο του 2016, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων [EMA] δέχτηκε για επανεξέταση την Αίτηση Άδειας Κυκλοφορίας των Δισκίων Κλαδριβίνης για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης.

Το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης για τα Δισκία Κλαδριβίνης περιλαμβάνει:

     ● Τη μελέτη CLARITY (CLAdRIbine Tablets Treating MS OrallY) και την επέκτασή της: διετής Φάσης ΙΙΙ ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των Δισκίων Κλαδριβίνης ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της παρατεταμένης χορήγησης Δισκίων Κλαδριβίνης για διάστημα έως τέσσερα έτη
     ● Τη μελέτη ORACLE MS (ORAl CLadribine in Early MS): διετής, Φάσης III μελέτη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των Δισκίων Κλαδριβίνης ως μονοθεραπεία σε ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης ΠΣ (ασθενείς που έχουν εμφανίσει ένα πρώτο κλινικό συμβάν που υποδηλώνει ΠΣ)
     ● Τη μελέτη ONWARD (Oral Cladribine Added ON To Interferon beta-1a in Patients With Active Relapsing Disease): μια Φάσης ΙΙ, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, που σχεδιάστηκε κυρίως για να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η ανοχή της προσθήκης θεραπείας με Δισκία Κλαδριβίνης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές της ΠΣ, οι οποίοι εμφάνισαν νόσο εκ διαφυγής ενώ ακολουθούσαν την καθιερωμένη θεραπεία με ιντερφερόνη-βήτα
     ● Τη μελέτη PREMIERE (Prospective Observational Long-term Safety Registry of Multiple Sclerosis Patients Who Have Participated in Cladribine Clinical Studies): ενδιάμεση μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δεδομένων από το μητρώο, PREMIERE, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των Δισκίων Κλαδριβίνης. Η παρακολούθηση θα γίνει για περισσότερα από 10.000 έτη έκθεσης στο σύνολο των ασθενών, με παρακολούθηση ορισμένων ασθενών που υπερβαίνουν τα οκτώ έτη έκθεσης κατά την ολοκλήρωση της μελέτης.


Πηγή: www.healthview.gr