Σκοπός: Πρωταρχικά η αξιολόγηση της ευαισθησίας της εξέτασης αντανακλαστικού βλεφάρων (ΕΑΒ) σε ασθενείς με διαγνωσμένη σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) και δευτερευόντως η συσχέτιση των λειτουργικών νευροφυσιολογικών ευρημάτων της ΕΑΒ με τα ανατομικά ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου (MRIε), όπως αυτά απεικονίζονται βάσει των ευρέως διαδεδομένων τεχνικών που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Ασθενείς και μέθοδος: Προοπτική μελέτη. Εξήντα πέντε ασθενείς (44 γυναίκες, 21 άνδρες, ηλικία 17-71) με διάγνωση σαφούς ΣΚΠ (διάρκεια νόσου <1 μήνα - 30 έτη) μελετήθηκαν με την ΕΑΒ εντός 2 μηνών από την διενέργεια MRIε με χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας. Όλοι οι ασθενείς είχαν απομυελινωτικές εστίες στον εγκέφαλο.
Σημαντικός αριθμός δημοσιευμένων κριτηρίων χρησιμοποιήθηκαν για να κριθεί η ΕΑΒ ως παθολογική ή φυσιολογική. Αποτελέσματα: Η ΕΑΒ ήταν παθολογική σε 90.8% του συνόλου των ασθενών, σε 91.4% των ασθενών που είχαν τουλάχιστον μία εστία στο στέλεχος και σε 90% των ασθενών που δεν είχαν στελεχιαίες εστίες.

Όσον αφορά την επίδραση ύπαρξης εστιών που να προσλαμβάνουν σκιαγραφική ουσία, η ευαισθησία της εξέτασης ήταν 93% σε ασθενείς που δεν παρουσίαζαν πρόσληψη σκιαγραφικού πουθενά στην MRIε και 86.4% σε ασθενείς με πρόσληψη σε έστω και μία εστία, είτε στο στέλεχος, είτε στα ημισφαίρια του εγκεφάλου.
Ως προς τη θέση της εστίας που προσλαμβάνει σκιαγραφική ουσία, βρέθηκε ότι η ΕΑΒ ήταν παθολογική σε όλες τις περιπτώσεις που υπήρχε έστω και μία τέτοια εστία στο στέλεχος και σε 82.4% των ασθενών που είχαν τέτοιες εστίες μόνο στα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Δεν προέκυψε στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στη θετικότητα της εξέτασης και το φύλο των ασθενών, την ηλικία άνω ή κάτω των 40, τη διάρκεια της νόσου (μικρότερη ή μεγαλύτερη από 3 έτη) κατά την εξέταση, την κλινική μορφή της νόσου, την ύπαρξη ενεργής νόσου, την πρόσφατη εμφάνιση της νόσου και τη λήψη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας.

Συμπεράσματα: Η ΕΑΒ έχει υψηλή ευαισθησία σε ασθενείς με ΣΚΠ. Η ευαισθησία της εξέτασης είναι ανεξάρτητη της ύπαρξης ή μη απομυελινωτικής πλάκας στο στέλεχος του εγκεφάλου. Αυτό καταδεικνύει την σημασία της επίδρασης ημισφαιρικών απομυελινωτικών εστιών στο στελεχιαίο αντανακλαστικό βλεφάρων, ενώ πρέπει να ληφθούν υπόψην τυχόν περιορισμοί των επικρατούντων τεχνικών MRIε. Η πρόσληψη σκιαγραφικής ουσίας δεν αυξάνει την ευαισθησία της εξέτασης, εκτός κι αν μία εστία βρίσκεται στο στέλεχος του εγκεφάλου. Οι δημογραφικές μεταβλητές που εξετάστηκαν δεν επηρεάζουν την ευαισθησία της εξέτασης.

Διαβάστε τη διατριβή (Online)

Πηγή: www.didaktorika.gr