Στις 30 Νοεμβρίου 2017 λήγει η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμΕΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ της περιοχής τους προσκομίζοντας:

- Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία)

- Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ (με αναφορά στο ποσοστό αναπηρίας και στη διάρκεια αυτής)
Όσοι-ες λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση αμεα (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται Κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης -η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους ή τις Περιφερειακές Ενότητες.

- Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

- Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού έτους 2016.
Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους, δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

- Οι νέοι δικαιούχοι απαιτείται εκτός του συνόλου των παραπάνω να προσκομίσουν δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

* (εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης)