Με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει την 1.1.2018.

Εδώ όλο το ΦΕΚ

Αποσπάσματα για ΣΚΠ και βλάβες αυτής:

12.5. Απομυελινωτικές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος
Σκλήρυνση κατά πλάκας (πολλαπλή σκλήρυνση, απομυελινωτική νόσος):
Χρόνια φλεγμονώδης, αυτοάνοση νόσος του Κ.Ν.Σ. με άγνωστη ακόμα αιτιοπαθογένεια.
Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό αυτοάνοσο νόσημα,
το οποίο εμφανίζεται σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα.

Νόσος με μεγάλη ετερογένεια και ποικιλομορφία κλινικής έκφρασης, προσβάλλει την
λευκή ουσία του Κ.Ν.Σ. (έλυτρα μυελίνης των νευρικών ινών), αλλά όπως έχει αποδειχθεί
τα τελευταία έτη προσβάλλει και φαιούς σχηματισμούς με αποτέλεσμα να προκαλείται
εγκεφαλική ατροφία, φλοιώδη και υποφλοιώδη συμπτώματα από την κινητικότητα, την
αισθητικότητα, την παρεγκεφαλιδική λειτουργία, τις συζυγίες και τις γνωστικές λειτουργίες.

Υπάρχουν οι εξής μορφές:
1. Υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα (και η ογκόμορφη) μορφή
2. Κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο
3. Δευτεροπαθής προϊούσα μορφή
4. Πρωτοπαθής προϊούσα μορφή
5. Προοδευτική-υποτροπιάζουσα μορφή

Η νόσος εισβάλλει στην πλειονότητα των περιπτώσεων μεταξύ 20-50 ετών, υπάρχουν
όμως και περιπτώσεις με εισβολή μεταξύ των 50-60 ετών ή και στην παιδική ηλικία.

Κύρια και συνήθη ευρήματα:
Πυραμιδικές-παρεγκεφαλιδικές εκδηλώσεις, ορθοκυστικές διαταραχές, διαταραχές
της όρασης και οφθαλμοκινητικότητας, διαταραχές της αισθητικότητας, παροξυσμικά
φαινόμενα και γνωστικές /ψυχικές διαταραχές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ:
Ποικίλη, που έχει σαφώς τροποποιηθεί από τις εφαρμοζόμενες ανοσορρυθμιστικές-
νοσοτροποποιητικές θεραπείες.

Άλλα απομυελινωτικά νοσήματα:
1. Οξεία διάσπαρτη εγκεφαλομυελίτιδα (ADEM)
2. Οπτική νευρομυελίτιδα (NMO)
3. Νόσος MARBUG
4. Νόσος BALO
5. Νόσος SCHILDER και
6. Κληρονομικές παθήσεις του μεταβολισμού της μυελίνης (λευκο-δυστροφίες).

Στην κλινική εικόνα της NMO προέχουν οι μυελικές βλάβες και οι αμφοτερόπλευρες
οπτικές νευρίτιδες με προοδευτική μείωση της όρασης.
Η ανεύρεση αντισωμάτων NMO-IgG έναντι της ακουοπορίνης-4 (AQP- 4) επιβεβαιώνει
την διάγνωση.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ……………………………......................... ≥35%
Αναλόγως της βαρύτητας του υπολειμματικού νευρολογικού συνδρόμου, της τυχούσας
συνύπαρξης -επιβεβαιωμένων εργαστηριακώς- ορθοκυστικών διαταραχών, της πιθανής
γνωστικής έκπτωσης (και συνοδών ψυχικών διαταραχών «οργανικής» αιτιολογίας), της
ατροφίας εγκεφάλου–νωτιαίου μυελού και του αριθμού των υποτροπών στον χρόνο

12.11. Ειδικά νευρολογικά σύνδρομα
Σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα:

Παραπληγία είναι η πλήρης ή σχεδόν πλήρης κατάργηση της κινητικής λειτουργίας
των κάτω άκρων (ή αλλιώς πλήρης ή σχεδόν πλήρης έκπτωση της μυϊκής ισχύος
των κάτω άκρων), η οποία οφείλεται σε βλάβη του ανώτερου ή και του κατώτερου
κινητικού νευρώνα (απώλεια της εκούσιας κινητικότητας λόγω διακοπής μιας από
τις κινητικές οδούς σε οποιοδήποτε σημείο από τον εγκέφαλο ως τη μυϊκή ίνα).

Παραπάρεση είναι η μερική κατάργηση της κινητικής λειτουργίας των κάτω άκρων
(ή αλλιώς μερική έκπτωση της μυϊκής ισχύος των κάτω άκρων), η οποία οφείλεται
σε βλάβη του ανώτερου ή και του κατώτερου κινητικού νευρώνα.

Παράλυση ανώτερου κινητικού νευρώνα (υπερπυρηνική παράλυση)
Οι μύες προσβάλλονται καθ’ ομάδες. Η ατροφία είναι ήπια.
Σπαστικότητα με υπερδραστηριότητα των τενοντίων αντανακλαστικών και πελματιαίο
αντανακλαστικό σε έκταση (σημείο Babinski). Απουσιάζουν οι δεσμιδώσεις. Φυσιολογικές
μελέτες αγωγιμότητας νεύρων. Απουσία δυναμικών απονεύρωσης στο ΗΜΓ.

Παράλυση κατώτερου κινητικού νευρώνα ( πυρηνική παράλυση)
Μπορεί να προσβληθούν και μεμονωμένοι μύες. Εκσεσημασμένη ατροφία.
Χαλαρότητα και υποτονία των προσβεβλημένων μυών, με απώλεια των τενοντίων
αντανακλαστικών. Το πελματιαίο αν είναι παρόν, είναι καμπτικό.
Μπορεί να υπάρχουν δεσμιδώσεις. Παθολογικά ευρήματα στη μελέτη αγωγιμότητας των
νεύρων. Το ΗΜΓ αναδεικνύει δυναμικά απονεύρωσης (ινιδικά, δεσμιδικά).

Εκτίμηση μυϊκής ισχύος άκρου κατά MRC
0= Δεν ανιχνεύεται μυϊκή σύσπαση
1= Ίχνη μυϊκής σύσπασης
2= Αντιβαρική κίνηση περιορισμένη
3= Αντιβαρική κίνηση πλήρης. Ενάντια στην αντίσταση του εξεταστή, απούσα.
4= Αντιβαρική κίνηση πλήρης. Ενάντια στην αντίσταση του εξεταστή, περιορισμένη.
5= Φυσιολογική μυϊκή ισχύς.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, το 67% στην παρα-τετραπάρεση αντιστοιχεί στο
νούμερο 3 και κάτω και το 80% στην παρα-τετραπληγία στο νούμερο 2 και κάτω.

1. Ημιπληγία - Ημιπάρεση
Η παράλυση ή η πάρεση, αντίστοιχα, που αφορά το ένα ήμισυ του σώματος, δηλαδή
άνω και κάτω άκρο, με ή χωρίς τη συμμετοχή του ημιπροσώπου, που είναι αποτέλεσμα
βλάβης του κεντρικού (σπαστική) ή του περιφερικού κινητικού νευρώνα (χαλαρή).

α. Σπαστική ημιπληγία - ημιπάρεση
Αποτέλεσμα βλάβης της πυραμιδικής οδού.
Η κλινική εικόνα που προκύπτει από διακοπή της φλοιονωτιαίας οδού σε κάποιο σημείο
της μακράς πορείας της και λέγεται «πυραμιδική συνδρομή».
Εάν η βλάβη εντοπίζεται πάνω από το χιασμό των πυραμίδων η σημειολογία εμφανίζεται
στην αντίθετη πλευρά του σώματος, ενώ κάτω από τον χιασμό ομόπλευρα.
Χαρακτηρίζεται από παράλυση ή πάρεση μόνο για την εκούσια κινητικότητα και
επικρατεί στα άνω άκρα στους εκτείνοντες και στα κάτω άκρα στους καμπτήρες, αύξηση
των τενοντίων αντανακλάσεων, κατηργημένα δερματικά αντανακλαστικά, ανάδυση
παθολογικών αντανακλαστικών (Babinski, Hoffmann), υπερτονία, κλόνο και φυσιολογική
τροφικότητα μυών.

Τα αίτια ποικίλουν, συνηθέστερα δε είναι τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ), οι
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι όγκοι, απομυελινωτικές παθήσεις, νόσος κινητικού
νευρώνα κ.ά.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Για τον καθορισμό των ποσοστών λαμβάνονται υπόψη: (α) η βαρύτητα της πυραμιδικής
συνδρομής, (β) η πλευρά που έχει πιάσει, αριστερά ή δεξιά ανάλογα με το επικρατούν
ημισφαίριο, (γ) η συνύπαρξη ή όχι ορθoκυστικών διαταραχών (ΟΚΔ) και αφασικών
εκδηλώσεων (ΑΦΕ).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ανάλογα με το επικρατούν ημισφαίριο)
Ελαφρά πυραμιδική συνδρομή, υπολειμματική ή μη (χωρίς πάρεση και υπερτονία) .........
.................................................................................................. 10% - 20%
Μέτρια πυραμιδική συνδρομή, υπολειμματική ή μη (με πάρεση και υπερτονία) …………
……………………………………............................................... 20% - 50%
Μέσης βαρύτητας πυραμιδική συνδρομή, υπολειμματική ή μη (μέσης βαρύτητας ημιπληγία
και υπερτονία) ………………………......................................... 50% - 67%
Βαριά πυραμιδική συνδρομή (βαριά ημιπληγία και υπερτονία) ....... ≥80%
- Επί συνυπάρξεως ορθοκυστικών διαταραχών (ΟΚΔ) στα ανωτέρω ποσοστά προ-
στίθεται …………………………………………….…...…….. 20%.
- Επί συνυπάρξεως αφασικών διαταραχών (ΑΦΕ) στα ανωτέρω ποσοστά προστίθε-
ται …………………………………………………...………. 20% - 30%
- Επί συμμετοχής των εγκεφαλικών συζυγιών στα ανωτέρω ποσοστά προστίθεται
και το ανάλογο ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε προσβεβλημένη συζυγία

β. Χαλαρά ημιπληγία – ημιπάρεση
Αποτέλεσμα βλάβης συνήθως των περιφερικών κινητικών νευρώνων άνω και κάτω
άκρων συστοίχως.
Η παράλυση-πάρεση (όχι εκλεκτική, αφορά δηλαδή εκτείνοντες και καμπτήρες)
συνοδεύεται από υποτονία, κατάργηση των αντανακλάσεων και μυϊκές ατροφίες.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ……..Αναλόγως με της σπαστικής ημιπληγίας-ημιπάρεσης

2. Τετραπληγία - Τετραπάρεση
Η παράλυση - πάρεση αφορά όλα τα άκρα, σπαστική ή χαλαρή και οφείλεται σε βλάβη
του κεντρικού ή και του περιφερικού κινητικού νευρώνα άμφω. Συνήθη αίτια είναι: ΑΕΕ,
όγκος και στα δυο ημισφαίρια, βλάβες Ν.Μ., νόσος κινητικού νευρώνα, απομυελινωτικές
παθήσεις, πολυρριζονευροπάθειες, εγκεφαλική παράλυση, κ.ά.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Τετραπληγία ............................................................ ≥ 80%
Τετραπάρεση ........................................................... ≥ 35%.

3. Παραπληγία - Παραπάρεση
Η παράλυση – πάρεση των κάτω άκρων, σπαστική ή χαλαρή, που μπορεί να συνοδεύεται
από ορθοκυστικές διαταραχές (ΟΚΔ).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Παραπάρεση:
- ελαφρά .................................................. 20% - 35%
- μέτρια..................................................... 35% - 50%
- βαριά...................................................... 67%
Παραπληγία:
- μέτρια..................................................... 67% - 80%
- βαριά...................................................... ≥ 80%
Επί συνυπάρξεως ορθοκυστικών διαταραχών στα ανωτέρω ποσοστά προστίθεται
………………………………………………. 20%.

4. Διπληγία άνω άκρων
Σπανιότατη κατάσταση.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ .................................................. ≥67%