Η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης (International Human Solidarity Day) καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2005, θεωρώντας ότι η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες, που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων τον 21ο αιώνα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Δεκεμβρίου για να τιμηθεί το Παγκόσμιο Ταμείο Αλληλεγγύης, που ιδρύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2002 και στοχεύει στην εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Η διεθνής ημέρα ανθρώπινης αλληλεγγύης είναι:


  • μια μέρα για να γιορτάσουμε την ενότητά μας στην πολυμορφία.
  • μια μέρα για να υπενθυμίσουμε στις κυβερνήσεις να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους έναντι διεθνών συμφωνιών.
  • μια μέρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της αλληλεγγύης ·
  • μια ημέρα για την ενθάρρυνση της συζήτησης σχετικά με τους τρόπους προώθησης της αλληλεγγύης για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της φτώχειας ·
  • μια μέρα δράσης για την ενθάρρυνση νέων πρωτοβουλιών για την εξάλειψη της φτώχειας.

Η ατζέντα των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης (SDG) επικεντρώνεται στους ανθρώπους και στον πλανήτη, υποστηριζόμενη από τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποστηριζόμενη από μια παγκόσμια σύμπραξη αποφασισμένη να άρει τους ανθρώπους από τη φτώχεια, την πείνα και τις ασθένειες. Κατά συνέπεια, θα οικοδομηθεί πάνω σε ένα θεμέλιο παγκόσμιας συνεργασίας και αλληλεγγύης.