| ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |

ΟΑΕΔ: Ποιοι μπορούν να πάρουν ειδικό βοήθημα, εάν δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας


Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων από τον ΟΑΕΔ.

Οι άνεργοι που δεν δικαιούνται το επίδομα ανεργίας, ή το εποχικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, μπορούν να κάνουν αίτησ\η – υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – να λάβουν ένα επίδομα μέσα στο ημερολογιακό έτος.

Ειδικό βοήθημα, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ).

Προϋποθέσεις

 • Να πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.
 • Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ).
 • Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2018 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.445,34 ευρώ.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης – Παραλαβή Απόφασης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

 • αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας.
 • ηλεκτρονικά, μέσω του e-services. Για την μετάβασή σας στο e-services, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.
 • μέσω των ΚΕΠ.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημα.

Δικαιολογητικά

 1. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .
 2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
 3. ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Διάρκεια / Ποσό Επιδότησης

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.
Επίσης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, σε όλο το καθοριζόμενο σ’ αυτές χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Δείτε αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζετε, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο, στην ειδική σελίδα του ΟΑΕΔ.


Πηγή: foroline.gr

Οι χώροι στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)


Οι χώροι στάθμευσης για τα οχήματα ατόμων με αναπηρία είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην αλυσίδα πρόσβασης γιατί παρέχει στους δικαιούχους την διευκόλυνση της άνετης στάθμευσης. Η στάθμευση από μη δικαιούχους είναι παράνομη και στερεί το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ στη ζωή. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 61.

Η του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, για χώρους στάθμευσης με χωρητικότητα μέχρι 100 οχήματα απαιτείται ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού, να είναι κατάλλημα διαμορφωμένο για οχήματα αναπήρων. Όταν ο συνολοικός αριθμός υπερβαινει τα 100 τότε το ποσοστό γίνεται 5%. Δηλαδή π.χ. για χώρο στάθμευσης 150 οχημάτων, τότε έχουμε 10+5=15 οχήματα.

Οι χώροι στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) έχουν διαστάσεις 5μ x 3,30μ

Δηλαδή ο χώρος στάθμευσης για οχήματα αναπήρων είναι κατά 1 μέτρο πλατύτερος για να επιτρέπει στον χρήστη τροχοκαθίσματος να συναρμολογεί το τροχοκάθισμά του και να μεταφέρεται σε αυτό. Γι αυτό, αν άλλο αυτοκίνητο σταθμεύσει σε μέρος του χώρου αυτού, ουσιαστικά ακυρώνει τον χώρο στάθμευσης αναπήρων.


Δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ

 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του δικαιούχου.
 2. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης δικαιούχου.
 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι «η χρήση του Δελτίου στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αμεα και όταν το Αμεα επιβαίνει του οχήματος» (στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης.
 5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).
 6. Απόφαση Α’βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΙΚΑ, Δημόσιο, κλπ) με προσδιορισμό του είδους και του βαθμού αναπηρίας).
 7. Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του ενοικιαστηρίου ή οποιοδήποτε άλλου είδους αποδεικτικό στοιχείο διαμονής στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει αίτηση στο Δήμο συνοδευόμενη με τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το τμήμα Κυκλοφοριακού της Τεχνικής Υπηρεσίας θα εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και κατόπιν αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου θα εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την έγκριση της θέσης.

Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς της Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ και όταν αυτή λήγει θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ, ειδάλλως θα καταργείται η θέση. Όταν η γνωμάτευση ισχύει δια βίου τότε μετά την παρέλευση τριετίας ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι ακόμη έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση.

Ποια είναι η ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου με Πολλαπλή Σκλήρυνση


Πού πρέπει να εστιάσουμε για να βελτιωθεί το επίπεδο της ζωής του. Τα πάντα συνδέονται άρρηκτα με την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό.

Η ιδιομορφία του συναισθηματικού κόσμου του ασθενούς με ΣΚΠ και οι αντιδράσεις του έχουν κατ΄ επανάληψη μελετηθεί.

Tα συμπεράσματα συνοψίζονται παρακάτω:

 • Οι ασθενείς με ΣΚΠ έχουν τις ίδιες συναισθηματικές διακυμάνσεις με όλους τους ανθρώπους που αρρωσταίνουν.
 • Η μελαγχολία, ο πόνος και η ανησυχία είναι συχνά συναισθήματα και παρουσιάζουν διακυμάνσεις, που συνδέονται με την πορεία της νόσου.
 • Η αυτοεκτίμηση των ασθενών με ΣΚΠ μπορεί να επηρεαστεί από τις προκλήσεις της νόσου· παρόλα αυτά, οι περισσότεροι ανακτούν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
 • Οι περισσότεροι ασθενείς με ΣΚΠ θέλουν να ενημερώνονται για τη νόσο και προτιμούν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις.
 • Ο φόβος και η ανασφάλεια είναι κοινές και απολύτως κατανοητές αντιδράσεις σε μια χρόνια νόσο. Είναι λογικό να φοβάται κανείς τον πόνο, την ανικανότητα και τις άγνωστες πτυχές μιας νόσου.
 • Η άρνηση είναι μια φυσιολογική αντίδραση, ειδικά στην περίοδο μετά τη διάγνωση ή όταν υπάρχει έξαρση των συμπτωμάτων της ΣΚΠ.
 • Το πένθος κάποιες στιγμές είναι απαραίτητο, προκειμένου οι ασθενείς με ΣΚΠ να θρηνήσουν για τις απώλειές τους. Ο θρήνος μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τον αρχικό πόνο και να αρχίσουν τη διαδικασία της προσαρμογής. Γι’ αυτό, είναι ανάγκη τα συναισθήματα πένθους να γίνουν αποδεκτά τόσο από τον ασθενή με ΣΚΠ, όσο και από την οικογένεια και τους φίλους του.
 • Η κατάθλιψη είναι το πιο συχνό ψυχολογικό φαινόμενο. Περίπου οι μισοί πάσχοντες από ΣΚΠ θα περάσουν μια περίοδο κατάθλιψης κάποτε στη ζωή τους, αυτό όμως συμβαίνει και σε άτομα χωρίς ΣΚΠ. Σε κάποιους ασθενείς, η κατάθλιψη είναι σύμπτωμα της ΣΚΠ και οφείλεται σε βλάβες του ΚΝΣ, μπορεί όμως να αποτελεί και ανεπιθύμητη ενέργεια της φαρμακευτικής αγωγής για τη νόσο. Ωστόσο, ενδέχεται να μη συνδέεται με την εγκεφαλική ατροφία που αναφέραμε και απλά να εκφράζεται ως αντίδραση του ατόμου στη νόσο. Μερικά απλά συμπτώματά της μπορεί να είναι  η έλλειψη όρεξης, προβλήματα ύπνου, κόπωση ή έλλειψη ενέργειας, ανικανότητα συγκέντρωσης ή λήψης αποφάσεων, ασυνήθιστη ανυπομονησία, μειωμένη δραστηριότητα και, τέλος, συναισθήματα απόρριψης ή τύψεις.
 • Οι τύψεις είναι συχνό συναίσθημα των ασθενών με ΣΚΠ. Η ενασχόληση με ενδεχόμενες ενέργειες που θα μπορούσαν να είχαν γίνει για την αποφυγή της νόσου δημιουργεί έντονες σκέψεις. Η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια μπορεί να αυξήσει τα συναισθήματα τύψεων των γονέων. Οι τύψεις είναι το πιο κοινό συναίσθημα των ασθενών με ΣΚΠ που έχουν οικογένεια με μικρά παιδιά ή εφήβους. Οι τύψεις ή τα συναισθήματα ντροπής εντείνονται όταν οι συγγενείς ή οι φίλοι είναι πικραμένοι ή στενοχωρημένοι. Το stress της ασθένειας επηρεάζει τους συγγενείς και τους φίλους, που παρουσιάζουν συχνά ακραίες αντιδράσεις. Όλοι στην οικογένεια οφείλουν να κατανοήσουν τις επιπλοκές της ΣΚΠ και τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς.


Στάση ζωής

Όποια μορφή ΣΚΠ και αν έχει κάποιος, οι συναισθηματικές αντιδράσεις στη διάγνωση είναι σχεδόν ίδιες με αυτές των ανθρώπων που πάσχουν από άλλα χρόνια νοσήματα: σοκ, άρνηση, αμφισβήτηση, φόβος, ανασφάλεια, θυμός, θλίψη.

Η ΣΚΠ είναι χρόνια νόσος με εναλλαγή εξάρσεων και υφέσεων, επομένως υπάρχουν και οι ανάλογες ψυχολογικές διακυμάνσεις αποδοχής και άρνησής της.

Η διάγνωση προσδιορίζει μια κατάσταση που θα υπάρχει «για μια ζωή» και που απαιτεί συνεχείς αναπροσαρμογές.

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση της ποιότητας της ζωής του ασθενούς σύμφωνα με τη «νέα κατάσταση».

Με δεδομένο ότι η δυνατότητά του να ελέγχει κανείς τη ζωή του συνδέεται άρρηκτα με την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό, η τυχόν απώλειά τους μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματικές διαταραχές. Άλλωστε, για την πλειοψηφία των ανθρώπων, ο μεγαλύτερος φόβος είναι το ενδεχόμενο να χάσουν τον έλεγχο της ζωής τους.

Το πιο πιθανό είναι ότι τα διάφορα συμπτώματα της νόσου δεν θα επιτρέψουν στον ασθενή με ΣΚΠ να συνεχίσει στον ίδιο τρόπο ζωής. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να προσπαθήσει να προσαρμοστεί και να αποδεχθεί την ανεπιθύμητη πραγματικότητα της πάθησης.

Προσαρμογή στη ΣΚΠ σημαίνει τη χρυσή τομή ανάμεσα στο «καταθέτω τα όπλα» και «αρνούμαι να παραδεχθώ την πραγματικότητα». Πρόκειται για μια διαδικασία, η οποία θα χρειαστεί σίγουρα μεγάλο χρονικό διάστημα, τη βοήθεια και την κατανόηση από το "περιβάλλον" του ασθενούς: οικογενειακό, φιλικό, επαγγελματικό, καθώς και την ψυχολογική στήριξη από ψυχίατρο ή ψυχολόγο.

Επίσης, πολύ σημαντική μπορεί να αποδειχθεί και η επικοινωνία με άλλους ασθενείς με ΣΚΠ, καθώς και η συμμετοχή σε ομάδες αλληλοστήριξης. Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι η χρησιμοποίηση παραδειγμάτων από τη ζωή άλλων ασθενών προσφέρει σημαντική βοήθεια για τους πάσχοντες, ώστε να βρουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τη δική τους κατάσταση με επιτυχία.

Η κατάθλιψη, σύμφωνα με την ψυχολόγο Ακριβή Βλάχου στο logodiatrofis.gr, αποτελεί μια συνηθισμένη ψυχολογική δυσλειτουργία της ΣΚΠ, η οποία όμως, ακόμα και στην πιο σοβαρή της μορφή, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και ψυχολογική υποστήριξη. Η κατάθλιψη και η κόπωση συνήθως οδηγούν τον ασθενή σε απομόνωση από φίλους και συνεργάτες, λόγω της αδυναμίας του να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό τις κοινωνικές του δραστηριότητες. Η ενεργός συμμετοχή του στις διαδικασίες της ζωής έχει καθοριστική σημασία.

Για να θέλει να ζήσει αρμονικά, θα πρέπει να θέλει να προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Άλλωστε, όλοι οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα που παραμένουν δραστήριοι και, κυρίως, αναλαμβάνουν οι ίδιοι το θέμα της υγείας τους, έχει αποδειχθεί ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημά τους καλύτερα και βελτιώνουν τη στάση ζωής τους.

Έχει ιδιαίτερη σημασία ο ασθενής με ΣΚΠ να εστιάσει την προσοχή του στις ικανότητες παρά στις αδυναμίες του. Η ύπαρξη ενός στόχου, όσο μικρός και αν είναι αυτός, δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή. Είναι προτιμότερο να κατορθώσει αυτό που μπορεί, παρά να αποτύχει σ' αυτό που δεν μπορεί. Η ζωή δεν τελειώνει με τη ΣΚΠ.

Από την άλλη, όμως, είναι μάταιο να επιμένει κανείς να συνεχίσει να λειτουργεί σαν να μη συμβαίνει απολύτως τίποτα.

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η ΣΚΠ είναι μια πραγματικότητα και να εξακολουθεί να κάνει σχέδια υπολογίζοντάς την. Έτσι, λοιπόν, με βάση τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία μία διεπιστημονική εκτίμηση και αντιμετώπιση μέσω αντικειμενικών μεθόδων αξιολόγησης της συμπεριφορικής, αλλά και νοητικής κατάστασης τόσο με τη συμβολή της Ψυχολογίας όσο και της σύγχρονης Κλινικής Νευροψυχολογίας με απώτερο σκοπό να ανιχνευτούν οι συναισθηματικές διαταραχές, αλλά και τα συνοδά γνωστικά ελλείμματα που χαρακτηρίζουν τη νόσο.

Πηγή: www.eirinika.gr

Μυελίνη, μια ταινία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας


Περίληψη της ιστορίας

Ο Μάριος πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η οικογένειά του δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες έως ότου μια μυστηριώδης γυναίκα, η Mya, έρχεται στη ζωή τους να αλλάξει την πραγματικότητά τους!

Πρωταγωνιστούν:

ΜΑΡΙΟΣ - Μάνος Σίζεκ
ΑΘΗΝΑ - Δέσποινα Γεωργοσοπούλου
ΝΙΚΟΣ - Στέλιος Πετράκης
MYA - Κλεοπάτρα Εμμανουήλ
ΝΕΦΕΛΙ - Μαρία Νεφέλη Δούκα
Dr. ΜΑΡΙΝΟΣ - Παναγιώτης Μαρίνος
ΓΙΑΝΝΗΣ - Αλέξανδρος Λουίζος

Η μυελίνη 2018

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Τιγκιρίδης
Παραγωγή: Enecta & Hempoil
Φωτογραφία: Πέτρος Νικολίνταης
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Τιγκιρίδου
Ηχολήπτης: Βασίλης Ηπειρώτης
Μακιγιάζ: Δέσποινα Παπαϊωάννου
Κοστούμια: Άρτεμις Μαλκά
Συνθέτης: Γιώργος Σακελλαρίου
Μουσική: Γιώργος Σακελλαρίου & Taf Lathos
Mix Master: Δημήτρης Δελής
Ρ.Α.: Αλέξανδρος Μανωλίδης, Αλεξάνδρα ΕυπραξίαΧορήγηση ή ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018


Άρχισε από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου  2018 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης στα άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους δικαιούχους Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (δίνεται από την Υπηρεσία)
 2. Φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (από 67% και άνω) και να αναφέρει τη διάρκεια ισχύος ή απόφαση ΚΕ.Π.Α.
 3. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑΜΕΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες  ή από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους ή τις Περιφερειακές Ενότητες  ή τον ΟΠΕΚΑ.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (Φορολογικού έτους 2017).

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωση τους, δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

Για τους νέους δικαιούχους απαιτούνται όλα τα παραπάνω και επιπλέον δύο φωτογραφίες.

Για  ανανέωση και έκδοση νέων καρτών,  καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις   Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα ΚΕΠ των Δήμων  της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και,  ως εξής:

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 
Διοικητήριο Πύργου,  Μανωλοπούλου 47 (όροφος 4, γραφείο 7)
Τηλ.2621360434, 2621360437, 2621360439

Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Διοικητήριο Μεσολογγίου, Κύπρου 30 (όροφος 1, γραφείο 11)
 Τηλ.  2631361154
Αγρίνιο:  Τμήμα Δημόσιας Υγείας Αγρινίου, Ε.Ο Αντιρρίου – Ιωαννίνων και Τσιμτσέλη  (όροφος 2, γραφείο 11)
Τηλ.   2641363201

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας
 Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, (όροφος 1, γραφείο 3 & 4)
τηλ. 2613620 746, 2613620 739,  712. -731  

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2018 – Πότε πληρώνονται


Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2018 – Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2018  την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2018  την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Δεκεμβρίου 2018 θα πληρωθούν ως εξής:

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2018  την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2018 την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις  συντάξεις Δεκεμβρίου 2018 την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

(Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2018  την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Δεκεμβρίου 2018 θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018)

Επικουρικές Συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ)  Δεκεμβρίου 2018 – Πληρωμή στις 04 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη
Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2018 στις 04 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη

Γιατί ένας άνθρωπος νοιώθει την ανάγκη να μειώσει κάποιον άλλον;


Στην καθημερινότητά μας , όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες , έχουμε βιώσει ή έχουμε και εμείς οι ίδιοι προσπαθήσει με λόγια και με πράξεις να μειώσουμε έναν άλλο άνθρωπο. Απαξιωτικά σχόλια για το βάρος μίας γυναίκας, "αθώα" γελάκια για την εμφάνιση κάποιου, υποτίμηση των δυνατοτήτων ενός ανθρώπου, ειρωνικά σχόλια για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την καταγωγή κάποιου και άλλα τόσα παραδείγματα.

Λόγια και πράξεις που έχουν ως απώτερο σκοπό να μειώσουν την προσωπικότητα και την ψυχή εκείνου που είναι ο αποδέκτης. Και, φυσικά, η προσπάθεια μείωσης μπορεί πολύ εύκολα να ξεπεράσει μία απλή λεκτική επίθεση και να φτάσει και στο επίπεδο πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Το βασικό όμως ερώτημα είναι: 
Γιατί ένας άνθρωπος νοιώθει την ανάγκη να μειώσει κάποιον, τι κερδίζει από τη λεκτική ή τη σωματική βία ή τις όποιες απαξιωτικές συμπεριφορές;

Μειώνουμε τους άλλους ακριβώς για να νοιώσουμε εμείς καλύτερα με τον εαυτό μας, για να εξυψώσουμε το δικό μας εγώ και να νοιώσουμε ανώτεροι. Η γυναίκα που ειρωνεύεται μία άλλη γυναίκα με παραπανίσια κιλά μέσω αυτής της ειρωνείας προσπαθεί να νοιώσει εκείνη καλύτερα με το σώμα της και σιγουρεύει περισσότερο τον εαυτό της για τη θηλυκότητά της , μειώνοντας τη θηλυκότητα μίας άλλης γυναίκας. Με παρόμοιο τρόπο και ο άνδρας που κάνει άσχημα και ομοφοβικά σχόλια για έναν ομοφυλόφιλο με αυτό τον τρόπο μέσω του νοιώθει ακόμα πιο σίγουρος για τη δική του σεξουαλικότητα.

Η προσπάθεια μείωσης δεν αφορά βέβαια έναν άνθρωπο έξω από εμάς. Αφορά τη δική μας αυτοεκτίμηση, το πόσο καλά νοιώθουμε εμείς με τον εαυτό μας και το πόσο αγαπάμε και αποδεχόμαστε αυτό που είμαστε. Όσο πιο χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει κάποιος, τόσο περισσότερο θα επιθυμεί να μειώνει άλλους ανθρώπους.

Στο κείμενό μου: Κανένας υγιής άνθρωπος δεν γίνεται βασανιστής , εξετάζω τους λόγους που ωθούν έναν άνθρωπο να ασκεί σχολικό εκφοβισμό σε άλλους μαθητές.

Η βασικότερη αιτία είναι η πρόκληση της ευχαρίστησης και το αίσθημα ανωτερότητας που νοιώθει ένα άτομο όταν ασκεί βία σωματική και λεκτική σε ένα άλλο άτομο.

Στα παιδιά αυτά διαπιστώνεται ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με την αυτοεκτίμησή τους. Η προσπάθεια μείωσης σχετίζεται με την αυτοεκτίμηση και την υγιή σχέση που έχουμε χτίσει με τον εαυτό μας. Όσο πιο καλά νοιώθει κάποιος με τον εαυτό του εκτιμά αυτό που είναι, τόσο λιγότερο θα προβαίνει σε λεκτική, σωματική επίθεση και προσπάθεια μείωσης.

Η σχέση με τον εαυτό μας αποτελεί τη σημαντικότερη σχέση που θα αποκτήσει ένας άνθρωπος, θα διαρκέσει όλη τη ζωή του και θα καθορίσει και τον τρόπο με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά και επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους. Πολλές φορές η προσπάθεια μείωσης κρύβει μέσα ακόμα και ζήλεια ή φθόνο για το άτομο το οποίο προσπαθούμε να υποβιβάσουμε.

Όσο πιο μεγάλη αυτοεκτίμηση και αυτογνωσία διαθέτει ένα άτομο, τόσο λιγότερο θα προσπαθεί να μειώσει τους άλλους για να πείσει τον εαυτό του για την αξία του.


Συγγραφή Άρθρου: Μαρία Σκαμπαρδώνη
Πηγή: www.psychology.gr

Το λεμφικό σύστημα, στην επιδιόρθωση ιστών και την απομάκρυνση τοξινών


Γνωρίζετε τι είναι και τι κάνει το λεμφικό σας σύστημα;

Αν όχι, μην απογοητεύεστε, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το λεμφικό σύστημα είναι ασήμαντο.

Βασική λειτουργία των λεμφαδένων, είναι η παραγωγή λεμφοκυττάρων και αντισωμάτων, τα οποία εμπλουτίζουν τη λέμφο, καθώς αυτή περνά αργά μέσα από αυτά. Τα αντισώματα ισχυροποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα και είναι χρήσιμα για την άμυνα του οργανισμού, έναντι διαφόρων νοσογόνων παραγόντων.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το λεμφικό σύστημα παίζει σημαντικό ρόλο στην επιδιόρθωση των ιστών και τον έλεγχο της φλεγμονής σε διάφορα όργανα του σώματος.

Το λεμφικό σύστημα είναι ένα δίκτυο αγγείων (λεμφαγγείων) που σκοπό έχει να μεταφέρει απόβλητα του μεταβολισμού των κυττάρων πίσω στο φλεβικό σύστημα. Στο δίκτυο αυτό, σε συγκεκριμένα σημεία, παρεμβάλλονται αδένες (λεμφαδένες) που σκοπό έχουν να φιλτράρουν το λεμφικό υγρό. Οι τεχνικές λεμφικής παροχέτευσης σκοπό έχουν είτε να βοηθήσουν το υγιές λεμφικό σύστημα να μεταφέρει περισσότερο φορτίο πίσω στο φλεβικό σύστημα ή να μεταφέρουν το οίδημα πίσω στην κυκλοφορία.

Ειδικότερα, η λέμφος επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:


 • Βοηθά στη θρέψη, γιατί μεταφέρει το λίπος από το λεπτό έντερο στο ήπαρ για επεξεργασία.
 • Συμβάλλει σημαντικά στην άμυνα του οργανισμού, γιατί με την πορεία της μέσα από τα λεμφογάγγλια, κατακρατούνται και φαγοκυτταρώνονται μικρόβια και άλλοι μικροοργανισμοί που μεταφέρει.
 • Απομακρύνει άχρηστα κύτταρα από τον μεσοκυττάριο χώρο και τα μεγάλα μόρια πρωτεϊνης, που είναι πολλές φορές υπεύθυνα για τη δημιουργία οιδημάτων και κατακρατήσεων νερού.
 • Διατηρεί τη δυναμική ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στο πλάσμα του αίματος και του διάμεσου υγρού, αφού συμβάλλει στη διατήρηση της ωσμωτικής σταθερότητας του διάμεσου υγρού.
 • Καθαρίζει τα κύτταρα του σώματός μας και μεταφέρει τα κυτταρικά λύματα του σώματος μακριά από τους ιστούς στο αίμα, όπου και φιλτράρεται από τα δύο κύρια όργανα αποτοξίνωσης του σώματος: το ήπαρ και τα νεφρά. Αυτά τα λύματα είναι από τα υποπροϊόντα των σωματικών διαδικασιών μας, όπως τα φάρμακα, τις τοξίνες από το τσιγάρο, άλλους αέριους ρύπους, τα πρόσθετα τροφίμων, τα φυτοφάρμακα και άλλες τοξίνες.
 • Εάν πάσχετε από τραυματισμούς, υπερβολικό βάρος, κυτταρίτιδα, διαταραχές πόνου, όπως αρθρίτιδα, θυλακίτιδα, πονοκεφάλους ή άλλα, ένα υποτονικό λεμφικό σύστημα μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο.


Το λεμφικό σύστημα είναι ένα δίκτυο αγγείων (λεμφαγγείων) που σκοπό έχει να μεταφέρει απόβλητα του μεταβολισμού των κυττάρων πίσω στο φλεβικό σύστημα.

Γιατί είναι απαραίτητη η τακτική αποτοξίνωση του λεμφικού συστήματος;

Η αποτοξίνωση στο λεμφικό σύστημα είναι απαραίτητη κατά περιόδους, επειδή στην πραγματικότητα είναι εξίσου σημαντικό με το κυκλοφορικό σύστημα του αίματος. Όταν το λεμφικό σύστημα δεν “αποστραγγίζεται” σωστά, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ανοσοποιητικό σύστημα ή να προκαλέσει όγκους στους λεμφαδένες σας.

Εκτίθεστε καθημερινά σε έως και 82.000 τοξίνες από διάφορες πηγές. Δεδομένου ότι αυτές οι τοξίνες συσσωρεύονται, είναι επιτακτική ανάγκη να απομακρυνθούν αποτελεσματικά για να αποφευχθεί η επιβάρυνση των οργάνων του σώματός σας. Αυτός είναι ο λόγος που το λεμφικό σύστημα είναι τόσο σημαντικό. Καθαρίζει τα υγρά γύρω από τα κύτταρά σας, απομακρύνει τα απόβλητα και εκκενώνει κάθε άλλο είδος περιττών ουσιών από αυτά.

Αν δεν κάνετε ποτέ αποτοξίνωση στο λεμφικό σας σύστημα μπορεί να αναπτύξετε κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις: δυσπεψία, ινομυαλγία, φούσκωμα, Πολλαπλή Σκλήρυνση, άλγη και πόνους, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και παχυσαρκία.

Πρόσφατα, σε μια εργαστηριακή έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Neuroscience, αποδείχθηκε ότι τα λεμφικά αγγεία μπορεί να παράσχουν ένα μονοπάτι για τα ανοσιακά κύτταρα που διασχίζουν τον εγκέφαλο. Η νέα έρευνα έχει εντοπίσει ότι η αναστολή της λειτουργίας αυτών των λεμφικών αγγείων στον εγκέφαλο μείωσε τη Πολλαπλή Σκλήρυνση σε ένα εργαστηριακό μοντέλο.

Η κίνηση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος σε όλο το σώμα ελέγχεται από διαφορετικά βιολογικά σήματα και σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές ήταν επίσης σε θέση να προσδιορίσουν ότι τα ανοσοκύτταρα αποκρίθηκαν σε ένα βιολογικό σήμα γνωστό ως CCR7 για να κινηθούν μέσω των λεμφικών αγγείων στον εγκέφαλο.

Τρόποι για να κυκλοφορεί το λεμφικό υγρό (λέμφος) ελεύθερα

Υπάρχουν ορισμένες εξαιρετικές και απλές μέθοδοι για να μετακινηθεί το λεμφικό υγρό και η κάθε μια θα βοηθήσει στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και στην αποβολή των τοξινών.

1.) Βαθιά αναπνοή

Η βαθιά διαφραγματική αναπνοή είναι πιθανώς ο καλύτερος τρόπος για την κυκλοφορία της λέμφου. Αναπνεύστε αργά και βαθιά πιέζοντας την κοιλιά προς τα έξω και στη συνέχεια εκπνεύστε αργά. Η δραματική διακύμανση πίεσης με την διαστολή και τη συστολή του πνεύμονα κινεί τη λέμφο και τη βοηθά επίσης να μπει και πάλι στην κυκλοφορία του αίματος στις υποκλείδιες φλέβες, στη βάση του λαιμού. Η βαθιά και αργή διαφραγματική αναπνοή για 10 λεπτά την ημέρα, θα οξυγονώσει το αίμα και επίσης θα κυκλοφορήσει η λέμφος.

2.) Αναπήδηση

Ένα μίνι τραμπολίνο είναι ένας καλός τρόπος για να ασκηθείτε. Εάν εφαρμόσετε μια ήπια κίνηση χωρίς να σηκώσετε καν τα πόδια σας από το τραμπολίνο, αρκεί για να κυκλοφορήσει η λέμφος. Στην κορυφή της αναπήδησης, το σώμα βιώνει μια στιγμή χωρίς βαρύτητα και εκείνη τη στιγμή όλες οι βαλβίδες μιας κατεύθυνσης των λεμφαγγείων ανοίγουν για να επιτρέψουν στο υγρό να κινηθεί προς τα πάνω. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς τραμπολίνο μόνο από την αναπήδηση στα δάχτυλα των ποδιών.

3.) Μασάζ

Η λεμφική παροχέτευση είναι μια τεχνική που διδάσκεται από έναν θεραπευτή, ωστόσο, ένα απαλό μασάζ μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα. Κάντε ένα απαλό μασάζ. Οι μελέτες δείχνουν ότι ένα απαλό μασάζ μπορεί να ωθήσει, σε καλύτερη κυκλοφορία, τη λέμφο έως και 78 τοις εκατό και απελευθερώνει τις τοξίνες. Το λεμφικό μασάζ είναι ένας ήπιος τρόπος με πολύ μικρή πίεση, για να τεντωθεί το δέρμα και να τονωθεί η ροή μέσω των λεμφικών τριχοειδών που βρίσκονται ακριβώς κάτω από το δέρμα. Τρίψτε το δέρμα προς την κατεύθυνση της καρδιάς.

4.) Η άσκηση εξασφαλίζει επίσης τη σωστή ροή του λεμφικού συστήματος.

Κάθε είδους κίνηση, όπως το περπάτημα, θα κυκλοφορήσει τη λέμφο λόγω της σύσπασης των μυών. Ακόμη και το γέλιο βοηθάει πολύ για να κινηθεί το λεμφικό υγρό.
Δείτε και Το περπάτημα μπορεί και προλαμβάνει σωρεία ασθενειών

5.) Βουρτσίστε το δέρμα πριν από το ντους.

Χρησιμοποιήστε μια φυσική βούρτσα. Βουρτσίστε το δέρμα σας με κυκλικές κινήσεις προς τα πάνω, από τα πόδια στον κορμό και από τα δάχτυλα στο στήθος, προς την ίδια κατεύθυνση, όπως οι λεμφαδένες σας ρέουν προς την καρδιά.

6.) Εναλλάξ ζεστό και κρύο ντους για αρκετά λεπτά.

Αποφύγετε αυτό το είδος της θεραπείας, αν έχετε καρδιολογικά προβλήματα ή αρτηριακή πίεση ή αν είστε έγκυος.

7.) Σάουνα

Η εφίδρωση μέσω της σάουνας μπορεί να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από τις τοξίνες στο λεμφικό σύστημα. Μια σάουνα θα αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματός σας και θα διεγείρει τους ιδρωτοποιούς σας αδένες. Ως εκ τούτου, το σώμα σας αποβάλλει μέσω του ιδρώτα τοξικές χημικές ουσίες, όπως ο χαλκός, ο υδράργυρος, το νάτριο κ.α.

8.) Καστορέλαιο

Δεν υπάρχει φάρμακο που να έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη ροή του λεμφικού, ωστόσο μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί με την τοπική εφαρμογή του καστορέλαιου», δήλωσε ο δρ David G. Williams. Για διέγερση του λεμφικού συστήματος, μια καλή θέση θα ήταν να τοποθετήσει ένα επίθεμα καστορέλαιου (castor oil pack) στη κάτω κοιλιακή χώρα και/ή στο συκώτι. Αυτό θα αποφέρει ευεργετικά αποτελέσματα όπως λιγότερες φλεγμονές, βελτίωση του πεπτικού συστήματος και πιο σωστή κυκλοφορία των λεμφικών υγρών.

Για να φτιάξετε ένα επίθεμα καστορέλαιου χρησιμοποιείστε καλής ποιότητας λάδι ψυχρής έκθλιψης και ένα βαμβακερό ή μάλλινο φανελένιο ύφασμα διπλωμένο πολλές φορές. Μουσκέψτε το ύφασμα στο λάδι και εφαρμόστε το στο δέρμα. Τοποθετήστε ένα νάιλον (ή κάτι πλαστικό) πάνω από το επίθεμα ώστε να μην στάξει το λάδι και στην συνέχεια τυλίξτε μια παλιά πετσέτα για περισσότερη προστασία. Τοποθετήστε ένα μπουκάλι ζεστό νερό πάνω από το επίθεμα ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Λόγω των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων του λαδιού, το ίδιο επίθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά πολλές φορές.


Πηγές: www.proionta-tis-fisis.com | msra.org.au

Αλλαγές στον ΚΟΚ – Πότε θα αφαιρούνται πινακίδες και δίπλωμα


Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις θέσεις ΑμεΑ και τις ράμπες ΑμεΑ έχει αλλάξει.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ (Ν. 4530/2018, άρθρο 29 παρ.1 εδαφ.β,ζ.) και για τις δυο προαναφερθείσες παραβάσεις ο οδηγός τιμωρείται:

1. Με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες – άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου) για 60 ημέρες.

2. Με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης από τον βεβαιούντα την παράβαση για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα (120 ημέρες) και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της. Δικαίωμα στάθμευσης στις θέσεις ΑμεΑ, έχουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν Δελτίο στάθμευσης «Α.Μ.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 241/2005 (ΦΕΚ Α΄290).

Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας μπορεί να μειώνει στο μισό τα πρόστιμα, αλλά έχει αυστηροποίησει στο μέγιστο τις διατάξεις μεταξύ άλλων και για τις ράμπες ΑμεΑ.

Έτσι ο κάθε Δήμος εφιστά την προσοχή των κατοίκων οδηγών να μη σταθμεύουν μπροστά από ράμπες ΑμεΑ να δείχνουμε σεβασμό στους συνανθρώπους μας και στο δικαίωμα τους, της ελεύθερης πρόσβασης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

Αισθάνομαι εύθραυστος απέναντι στη Σκλήρυνση Κατά Πλακάς


Αισθάνεστε εύθραυστοι για την διάγνωση σας

Η αρχική διάγνωση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) ή η ενημέρωση ότι η διάγνωσή σας έχει αλλάξει σε προοδευτική μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα. Μπορεί να αισθανθείτε θυμωμένοι, ανήσυχοι ή θλιμμένοι. Μπορεί και να αισθάνεστε ίσως και ανακουφισμένοι, ειδικά αν έχει περάσει πολύς καιρός προσπαθώντας να ανακαλύψετε τον λόγο των συμπτωμάτων σας. Μπορεί να αισθάνεστε σοκαρισμένοι, ειδικά αν τα συμπτώματα ξεκίνησαν πολύ ξαφνικά και η διάγνωσή σας, έγινε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί να αισθάνεστε σαν να είναι εξωπραγματικό ή να συμβαίνει σε κάποιον άλλο. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσετε έλλειψη συναισθημάτων.

Ότι αισθάνεστε, είναι θετικό. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος για να αντιδράσουμε στα νέα της διάγνωσης . 

Μερικοί άνθρωποι λένε ότι η προσαρμογή στη διάγνωση της ΣΚΠ είναι παρόμοια με τη διαδικασία της θλίψης, όπου λέγεται ότι αντιμετωπίζουν πέντε στάδια θλίψης. Τα στάδια δεν συμβαίνουν σε μια καθορισμένη σειρά και ίσως να μην τα αντιμετωπίσετε όλα.

Τα στάδια είναι:

 • Αρνούμενοι ότι κάτι συνέβη.  Αυτό σας επιτρέπει να απομονώσετε τον εαυτό σας από την αιτία και σας απομακρύνει από το αρχικό σοκ.
 • Νιώθετε θυμωμένοι.  Αυτός ο θυμός μπορεί να απευθύνεται σε άλλους ανθρώπους ή σε άψυχα αντικείμενα, αν και στην πραγματικότητα, είναι σαφές ότι δεν φταίνε.
 • Διαπραγματεύσεις.  Αυτός είναι ένας τρόπος να αισθάνεστε περισσότερο έλεγχο και μπορεί να σας κάνει να σκέφτεστε πράγματα όπως «Αν είχα δει τον γιατρό νωρίτερα» ή «Αν μόνο είχα μια δεύτερη γνώμη».
 • Κατάθλιψη ή χαμηλή διάθεση.
 • Αποδοχή.  Αυτό σας επιτρέπει να γίνετε πιο ήρεμοι, παρόλο που δεν είστε ευχαριστημένοι, αισθάνεστε καλύτερα και συνεχίζετε τη ζωή σας.


Αισθάνεστε εύθραυστοι για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σας

Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μπορεί να θέλει πολύ υπομονή. Η κόπωση, ο πόνος, η κατάθλιψη, το άγχος και άλλα συμπτώματα μπορεί να σας κάνουν να νιώθετε εύθραυστοι. Μπορεί να μην κοιμάστε καλά και αυτό μπορεί να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι τα συμπτώματά σας ποικίλλουν από μέρα σε μέρα ή ακόμα και από στιγμή σε στιγμή, γεγονός που μπορεί να πάρει αρκετό καιρό κάποιος για να συνηθίσει.

Μπορεί να είναι καλό να σκεφτείτε το τι μπορεί να σας κάνει να νιώθετε συναισθηματικά καλά. Ανησυχείτε για κάτι συγκεκριμένο και υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τα πράγματα; Θα μπορούσατε να λάβετε θεραπεία για τα συμπτώματά σας; Θα μπορούσατε να βελτιώσετε τη ρουτίνα σας για το βραδινό ύπνο, έτσι ώστε να έχετε περισσότερες πιθανότητες για ξεκούραση; Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας ή μήπως είναι καιρός να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας;

Αισθάνεστε εύθραυστοι μπροστά στην οικογένεια σας

Μπορεί να ανησυχείτε για τον αντίκτυπό σας στους γύρω σας, συμπεριλαμβανομένου του συντρόφου σας, των παιδιών, των αδελφών ή των γονέων σας. Μπορεί να αισθανθείτε ότι η ΣΚΠ παρεμβαίνει στις σχέσεις σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών στιγμών. Μπορεί να αισθάνεστε διαφορετικά για τον εαυτό σας ή για το σύντροφό σας ή ίσως να ανησυχείτε για το πώς τα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών στην κόπωση, τον πόνο ή την ένταση, περιορίζουν τις δραστηριότητές σας.

Το να είστε ανοιχτοί για το πώς αισθάνεστε και για το πώς επηρεάζει η ΣΚΠ, μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμο. Ίσως χρειαστεί να δώσετε έμφαση στην απρόβλεπτη φύση της ΣΚΠ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να υποσχεθείτε ότι θα κάνετε σίγουρα κάτι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε αντάλλαγμα, καλό είναι να ενθαρρύνετε την οικογένειά σας να είναι ανοιχτή μαζί σας. Θα έχουν τις δικές τους ερωτήσεις και ανησυχίες. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να μιλήσετε με ανθρώπους εκτός της οικογένειας για να έχετε μια ανεξάρτητη άποψη. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας καλός φίλος, άλλοι άνθρωποι με σκλήρυνση κατά πλάκας ή ένας γιατρός.

Αισθάνεστε εύθραυστοι για το μέλλον σας

Μπορεί να ανησυχείτε για το μέλλον και για το τι μπορεί να σημαίνει για εσάς η ΣΚΠ. Αυτή είναι μια φυσική και κοινή απάντηση στη διάγνωση και όταν ζούμε μαζί της μακροπρόθεσμα. Ίσως να είχατε ένα επεισόδιο με νέα ή αυξημένα συμπτώματα ή να κάνατε μια υποτροπή και αυτό μπορεί να το σκεφτήκατε περισσότερο για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Η ΣΚΠ έχει μια απρόβλεπτη κατάσταση και για να μάθουμε να ζούμε με αυτήν την αβεβαιότητα μπορεί να είναι προκλητική.

Η ζωή δεν έχει ποτέ ένα σταθερό μονοπάτι, αλλά σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές που υπογραμμίζουν αβεβαιότητες για εμάς.

"Προσπαθήστε να μην επικεντρωθείτε σε μεγάλο βαθμό για το τι μπορεί να συμβεί ή να υποθέσετε ότι η ΣΚΠ θα επηρεάσει κάποια συγκεκριμένη πτυχή της ζωής σας. Αυτός ο χρόνος σκέψεις και η ενέργεια θα μπορούσαν να δαπανηθούν με πιο θετικό τρόπο σε κάτι που είναι σημαντικό για εσάς αυτή τη στιγμή."

Μελέτη εξετάζει υποτροπές κατά τη διακοπή της Gilenya κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη


Οι μισές γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας (MS) που διακόπτουν τη θεραπεία με Gilenya ( fingolimod ) όταν προγραμματίζουν να μείνουν έγκυες, θα υποστούν υποτροπή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Επίσης υποτροπές είχαν κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά τον τοκετό σε ένα τέταρτο των γυναικών που διέκοψαν τη Gilenya πριν ή μετά την εγκυμοσύνη.

Η έρευνα, « δραστηριότητα της νόσου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μετά την διακοπή της φινγκολιμόδη, λόγω προγραμματισμένης  εγκυμοσύνης σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας » παρουσιάστηκε στο  34 ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θεραπεία και την Έρευνα στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ECTRIMS) , η οποία έλαβε χώρα στις 10 - 12 Οκτωβρίου, στο Βερολίνο.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τον Spalmai Hemat, από το  νοσοκομείο St. Joseph στο Πανεπιστήμιο Ruhr του Bochum  στη Γερμανία.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα επιδείνωσης των συμπτωμάτων (υποτροπές) σε ασθενείς με ΣΚΠ μειώνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δημιουργώντας ένα είδος φυσικής προστασίας. «Στις έγκυες γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας, η ασθένεια μειώνεται σημαντικά, ειδικά στο τρίτο τρίμηνο», δήλωσε ο Hemat στην παρουσίαση.

Ωστόσο, οι γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας, οι οποίες σταματούν τη θεραπεία με Gilenya της Novartis και σχεδιάζουν να μείνουν έγκυες, έχουν έναν άγνωστο κίνδυνο για υποτροπή ή αναπηρία, αν και έχουν περιγραφεί σοβαρά αποτελέσματα της νόσου.

Με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του κενού, μια ομάδα από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Αυστρία, την Ιταλία και το Βέλγιο συνέκρινε το ποσοστό υποτροπής, τον κίνδυνο αναπηρίας και τα αποτελέσματα της εγκυμοσύνης σε γυναίκες που σταμάτησαν τη θεραπεία με Gilenya είτε πριν (ομάδα Α)  είτε μετά (ομάδα Β).

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την πορεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας και την εγκυμοσύνη, τις υποτροπές, την αναπηρία και τα αποτελέσματα από το γερμανικό μητρώο κύησης και εγκυμοσύνης (σε 140 ασθενείς) και από έξι διεθνείς συνεργάτες (σε 16 ασθενείς) έως τον Σεπτέμβριο του 2017.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι 46 γυναίκες στην ομάδα Α που σταμάτησαν τη Gilenya 295 ημέρες (εύρος 61-312 ημερών) πριν από την τελευταία εμμηνορροϊκή περίοδο (LMP). Στην ομάδα Β, 110 γυναίκες είχαν διάμεση έκθεση Gilenya 35,4 ημερών (εύρος 1-123 ημέρες) μετά την LMP τους.

Το (21,7%) στην ομάδα Α υπέστησαν υποτροπή μεταξύ της διακοπής της Gilenya και της εγκυμοσύνης. Η ομάδα Α παρουσίασε επίσης υψηλότερο ποσοστό με υποτροπές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σύμφωνα με τον Hemat, "μέχρι και το 50% των γυναικών που λαμβάνουν Gilenya πριν ή μέχρι την εγκυμοσύνη θα παρουσιάσουν υποτροπή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης".

Πρόσθεσε επίσης ότι «οι γυναίκες που σταμάτησαν τη Gilenya για περισσότερο από 2 μήνες, βιώνουν περισσότερες υποτροπές πριν από την εγκυμοσύνη και κατά την έναρξη της εγκυμοσύνης ».

Η βαθμολογία της εκτεταμένης κλίμακας της κατάστασης αναπηρίας (EDSS) παρέμεινε σταθερή και δεν έδειξε μόνιμη αναπηρία στους περισσότερους ασθενείς, αν και μία γυναίκα στην ομάδα Α (5,13%) και εννέα στην ομάδα Β (7,69%) παρουσίασε σημαντική επιδείνωση δύο ή περισσότερων σημείων EDSS έξι μήνες μετά τον τοκετό. (Όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία EDSS, τόσο χειρότερο είναι το επίπεδο αναπηρίας του ασθενούς.)

"Η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών δεν θα αντιμετωπίσει μόνιμη αναπηρία", δήλωσε ο Hemat, "αλλά μέχρι 10-20% θα υποφέρουν από σοβαρή επιδείνωση του EDSS 6 μήνες μετά τον τοκετό".

Οι 31 ασθενείς που επανέφεραν τη θεραπεία με Gilenya κατά τη διάρκεια των πρώτων 30 ημερών μετά τον τοκετό, παρουσίασαν ασήμαντη μείωση του κινδύνου υποτροπής τους πρώτους έξι μήνες.

Ο μόνος σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για υποτροπές μετά τον τοκετό ήταν υποτροπές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Συνολικά, η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρά τη φυσική προστασία της εγκυμοσύνης, μέχρι το ήμισυ των γυναικών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Gilenya πριν ή μέχρι την εγκυμοσύνη θα υποστούν μια υποτροπή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με τον Hemat, "χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για να διερευνηθεί αν είναι πολύ νωρίς (πρώτες 14 ημέρες) θεραπεία μετά τον τοκετό με Gilenya μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής μετά τον τοκετό".

Αξιοσημείωτο είναι ότι τέσσερις από τους συγγραφείς της μελέτης έλαβαν χρηματικά ποσά από την Novartis.


Πηγή: multiplesclerosisnewstoday.com

Ο εγκέφαλος αρχίζει να «τρώει» τον εαυτό του όταν δεν κοιμάται καλά


Ο ύπνος είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία απλή ξεκούραση.

Ο λόγος που κοιμόμαστε, βρίσκεται πολύ πιο πέρα ​​από την απλή αναπλήρωση των ενεργειακών μας επιπέδων, η οποία γίνεται κάθε 12 ώρες. Οι εγκέφαλοί μας αλλάζουν την κατάστασή τους όταν κοιμόμαστε, προκειμένου να καθαρίσουν τα τοξικά παραπροϊόντα της νευρικής δραστηριότητας που απομένουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Είναι αρκετά περίεργο ότι η ίδια διαδικασία αρχίζει να συμβαίνει και στους εγκεφάλους των ανθρώπων που υποφέρουν επίσης από χρόνια αϋπνία, εκτός εκείνων που βρίσκονται σε υπερδιέγερση. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι ο επαναλαμβανόμενος κακός ύπνος προκαλεί στον εγκέφαλο την εξαφάνιση μιας σημαντικής ποσότητας νευρώνων και συναπτικών συνδέσεων και η ανάκτηση του ύπνου μπορεί να μην είναι σε θέση να αντιστρέψει τη ζημιά.

Μια ομάδα ερευνητών από το Marche Polytechnic University στην Ιταλία εξέτασε την ανταπόκριση του εγκεφάλου των θηλαστικών σε κακές συνήθειες ύπνου και βρήκε μια παράξενη ομοιότητα ανάμεσα στα ποντίκια που είχαν ξεκουραστεί και στα άυπνα ποντίκια.

Όπως και τα κύτταρα που βρίσκονται σε άλλο σημείο στο σώμα σας, έτσι και οι νευρώνες στον εγκέφαλό σας, ανανεώνονται συνεχώς από δύο διαφορετικούς τύπους γλοιακών κυττάρων, μίας μορφής υποστηρικτικών κυττάρων.

Τα μικρογλοιακά κύτταρα είναι υπεύθυνα για την εκκαθάριση παλαιών και φθαρμένων κυττάρων μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται φαγοκυττάρωση. Η δουλειά των αστρογλοιακών κυττάρων είναι να κόψουν τις περιττές συνάψεις (συνδέσεις) στον εγκέφαλο ώστε να ανανεώσουν και να αναμορφώσουν την σύνδεση.

Γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία συμβαίνει όταν κοιμόμαστε ώστε να καθαριστεί η νευρολογική φθορά της ημέρας, αλλά τώρα φαίνεται ότι το ίδιο συμβαίνει όταν αρχίζουμε να μην κοιμόμαστε καλά.

Αλλά αντί αυτό να είναι κάτι καλό, ο εγκέφαλος χάνει το όριο με την εκκαθάριση και αρχίζει να προκαλεί βλάβη στον εαυτό του.

Σκεφτείτε το εξής: σαν κάποιος να καθαρίζει τα σκουπίδια όταν κοιμάστε, σε αντίθεση με κάποιον που έρχεται στο σπίτι σας μετά από αρκετές άυπνες νύχτες και αδιάκριτα πετάει έξω την τηλεόραση, το ψυγείο και το σκυλί της οικογένειάς σας.

«Για πρώτη φορά φαίνεται ότι τα αστρογλοιακά κύτταρα τρώνε κυριολεκτικά τμήματα των συνάψεων εξαιτίας της απώλειας ύπνου», δήλωσαν οι ερευνητές.

Για να το διαπιστώσουν αυτό, οι ερευνητές μελέτησαν τους εγκεφάλους τεσσάρων ομάδων ποντικών:

 • Μία ομάδα αφέθηκε να κοιμηθεί για 6 έως 8 ώρες (η ξεκούραστη ομάδα)
 • Μια άλλη την ξυπνούσαν περιοδικά από τον ύπνο (η αυθόρμητα ξύπνια ομάδα)
 • Μια τρίτη ομάδα διατηρήθηκε ξύπνια για επιπλέον 8 ώρες (η στερημένη από ύπνο ομάδα)
 • Και μια τελική ομάδα διατηρήθηκε αφυπνισμένη για πέντε ημέρες χωρίς καθόλου ξεκούραση (η χρόνια στερημένη από ύπνο ομάδα).

Όταν οι ερευνητές συνέκριναν τη δραστηριότητα των αστρογλοιακών κυττάρων στις τέσσερις ομάδες, τα εντόπισαν στο 5,7% των συνάψεων στους εγκεφάλους της ξεκούραστης ομάδας και στο 7,3% των αυθόρμητα ξύπνιων ποντικιών.

Στην στερημένη από ύπνο και στη χρόνια στερημένη από ύπνο ομάδα, παρατηρούσαν κάτι διαφορετικό: τα αστρογλοιακά κύτταρα είχαν αυξήσει τη δραστηριότητά τους στην κατανάλωση τμημάτων των συνάψεων, όπως τα μικρογλοιακά κύτταρα τρώνε τα απόβλητα, μια διαδικασία γνωστή ως αστρογλοιακή φαγοκυττάρωση.

Στους εγκεφάλους ποντικών που είχαν υποστεί στέρηση ύπνου, τα αστρογλοιακά κύτταρα βρέθηκαν να είναι ενεργά στο 8,4% των συνάψεων και στα χρόνια στερημένα από ύπνο ποντίκια, ένα επιβλητικό 13,5% των συνάψεών τους, παρουσίαζε ενεργοποίηση των αστρογλοιακών κυττάρων.

Οι περισσότερες από τις συνάψεις που φαγώθηκαν στις δύο ομάδες ποντικών που είχαν υποστεί στέρηση ύπνου ήταν οι μεγαλύτερες, οι οποίες ήταν και οι παλαιότερες και πιο βαριά χρησιμοποιούμενες - «σαν τα παλιά έπιπλα ενός σπιτιού» - κάτι που είναι καλό.

Όμως, όταν η ομάδα ήλεγξε τη δραστηριότητα των μικρογλοιακών κυττάρων στις τέσσερις ομάδες, διαπίστωσαν ότι είχε επίσης επιδεινωθεί στην ομάδα που είχε υποστεί χρόνια στέρηση ύπνου.

Και αυτό είναι μια ανησυχία, επειδή η αχαλίνωτη μικρογλοιακή δραστηριότητα έχει συνδεθεί με ασθένειες του εγκεφάλου όπως η νόσος του Alzheimer και άλλες μορφές νευροεκφυλισμού.

«Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η αστρογλοιακή φαγοκυττάρωση, κυρίως των προσυναπτικών στοιχείων σε μεγάλες συνάψεις, παρουσιάζεται μετά από οξεία και χρόνια απώλεια ύπνου, αλλά όχι μετά από αυθόρμητο ξύπνημα, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να προωθήσει την εκκαθάριση και την ανακύκλωση φθαρμένων συστατικών των ισχυρά χρησιμοποιούμενων, ισχυρών συνάψεων», αναφέρουν οι ερευνητές.

«Αντίθετα, μόνο η χρόνια απώλεια ύπνου ενεργοποιεί τα μικρογλοιακά κύτταρα και προάγει τη φαγοκυτταρική δραστηριότητά τους ... υποδηλώνοντας ότι η εκτεταμένη διακοπή του ύπνου μπορεί να προκαλέσει μικρογλοία και ίσως να προδιαθέσει τον εγκέφαλο σε άλλες μορφές προσβολής».

Πολλά ερωτήματα φυσικά παραμένουν, όπως εάν η διαδικασία αυτή αναπαράγεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο και εάν η ανάκτηση του ύπνου, μπορεί να αντιστρέψει τη ζημιά.

Αλλά το γεγονός ότι οι θάνατοι του Αλτσχάιμερ έχουν αυξηθεί κατά ένα απίστευτο 50% από το 1999, μαζί με την δυσκολία που πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουμε για να έχουμε έναν καλό ύπνο, σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να ερευνήσουμε σε βάθος και γρήγορα.

Η έρευνα έχει δημοσιευθεί στο Journal of Neuroscience.


Πηγή: www.psychologynow.gr

Κάνναβη και κατάθλιψη


Ακούμε πολλά για το πώς η κάνναβη βοήθησε ανθρώπους που πάσχουν από μια μεγάλη ποικιλία ασθενειών, από τον καρκίνο έως το γλαύκωμα και το AIDS. Ωστόσο, οι αναφορές σχετικά με τη χρήση της κάνναβης για τη θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη, είναι λιγότερο συχνές. Εδώ και καιρό όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι μιλάνε για το πώς η κάνναβη τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν ψυχικές νόσους, ενώ γιατροί και οι ερευνητές επίσης αρχίζουν να μεταβάλουν τη θέση τους και να εμφανίζονται υπέρ της κάνναβης και της δυνατότητάς της να θεραπεύει ψυχικές διαταραχές.

[ Το  άρθρο στηρίζεται στη δημοσίευση “Cannabis and Depression”  του Leafly που μεταφράστηκε από τον Σίμο Δαλκυριάδη]

Τι είναι η κατάθλιψη;

Η κατάθλιψη είναι μια περίπλοκη διαταραχή διάθεσης που συχνά αφήνει στους πάσχοντες ανίκανους να εργαστούν, να φάνε, να κοιμηθούν ή να διασκεδάσουν, λόγω της αδυναμίας τους να αισθανθούν χαρά ή ευχαρίστηση. Υπάρχουν διάφορες μορφές κατάθλιψης:

* Μείζονα κατάθλιψη (Major depression) – συνεχής ανικανότητα να απολαμβάνεις τη ζωή για έξι μήνες ή περισσότερο
* Δυσθυμία (Dysthymia) – τουλάχιστον δύο χρόνια ήπιας κατάθλιψης με σταθερές περιόδους
* Διπολική διαταραχή ή μανιακή κατάθλιψη (Bipolar disorder or manic depression) – κατάθλιψη με ταχείες αλλαγές διάθεσης, συχνά συνοδεύεται από υπερκινητικότητα, παρορμητική συμπεριφορά, ταχεία ομιλία και αϋπνία
* Εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (Seasonal affective disorder, SAD) – κατάθλιψη που προκαλείται από εποχιακές αλλαγές

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) εκτιμά ότι 350 εκατομμύρια άνθρωποι όλων των ηλικιών υποφέρουν από κατάθλιψη

Αυτό καθιστά την κατάθλιψη ως την κύρια αιτία αναπηρίας παγκοσμίως.

Ποια είναι τα συμπτώματα της κατάθλιψης;

Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι ίδιοι στα συμπτώματα της κατάθλιψης, αλλά η απελπισία και ο λήθαργος είναι κοινά συμπτώματα, μαζί με την χαμηλή αυτοεκτίμηση, την ενοχή ή την ντροπή. Μπορεί να αφήσει ένα άτομο κουρασμένο και ανίκανο να συγκεντρωθεί ή να καταστείλει τις αρνητικές σκέψεις, οδηγώντας το σε απότομες αντιδράσεις και ευερεθιστότητα. Μπορεί να είναι δύσκολο να πάρεις αποφάσεις ή να θυμάσαι πράγματα. Η κατάθλιψη μπορεί επίσης να προκαλέσει απρόσεκτη συμπεριφορά μαζί με σημαντικές διακυμάνσεις στο βάρος και με προβλήματα ύπνου. Οι ασήμαντες εργασίες μπορεί να είναι εξαιρετικά εξαντλητικές και χρονοβόρες.

Η κατάθλιψη μπορεί τελικά να οδηγήσει σε αυτοκτονικές σκέψεις και ενέργειες. Η αυτοκτονία είναι η δέκατη κύρια αιτία θανάτου στην Αμερική, σύμφωνα με τα Centers for Disease Control and Prevention (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), τα οποία κατέγραψαν περισσότερες από 42.000 αναφερόμενες αυτοκτονίες το 2014. Αυτό σημαίνει μια χαμένη ζωή κάθε 15 λεπτά. Παρόλο που η κατάθλιψη επηρεάζει περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες, πάνω από το 75% των αυτοκτονιών που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική το 2014 ήταν από άντρες.

Τρέχουσες θεραπείες για την κατάθλιψη

Δεδομένου ότι ένας συνδυασμός βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, δεν υπάρχει απλή αντιμετώπιση ή θεραπεία. Η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι σημαντική. Εξαλείφοντας τους στρεσογόνους παράγοντες, προσθέτοντας τον διαλογισμό στην καθημερινή ρουτίνα, την τακτική άσκηση για την ενίσχυση των ενδορφινών, τη σωστή διατροφή, τα ισορροπημένα γεύματα και τον σταθερό ύπνο 7 με 9 ώρες κάθε μέρα, έχουμε έναν τέτοιο υγιεινό τρόπο.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωριστούν και να εκφραστούν τα συναισθήματα και παράλληλα να δημιουργηθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι αντιξοότητες, το τραύμα και η απώλεια.

Τα αντικαταθλιπτικά από μόνα τους δεν αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη και πολλά από αυτά μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να επιδράσουν. Οι παρενέργειές τους μάλιστα περιλαμβάνουν ζάλη, αποπροσανατολισμό και αύξηση βάρους.

Πώς βοηθά η κάνναβη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης;

Η κάνναβη έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της κατάθλιψης ανά τους αιώνες. Το 1621, ο Άγγλος κληρικός Robert Burton συνέστησε τη χρήση της στο βιβλίο του “The Anatomy of Melancholy”, ενώ οι γιατροί στην Ινδία την ίδια περίοδο την χρησιμοποίησαν ενεργά για να θεραπεύσουν την κατάθλιψη των ασθενών τους.

Η κάνναβη είναι μια λειτουργική εναλλακτική λύση στα αντικαταθλιπτικά, διεγείρει το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και επιταχύνει την αύξηση και την ανάπτυξη του νευρικού ιστού με ελάχιστες -έως καθόλου- δυσάρεστες παρενέργειες. Αυτή η φυσική θεραπεία προσφέρει στους ασθενείς «ειρήνη στο πνεύμα» και καταπολεμά το άγχος ενισχύοντας τη διάθεση, παρέχοντας ενέργεια και εστίαση, ανακουφίζοντας το άγχος, προκαλώντας όρεξη και καταπολεμώντας την αϋπνία.

Οι περιστασιακοί ή οι καθημερινοί καταναλωτές κάνναβης έχουν χαμηλότερα επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων από ότι οι μη χρήστες, σύμφωνα με μελέτη του 2006.

Οι ερευνητές στο McGill University στο Μόντρεαλ ανακάλυψαν ότι η THC σε χαμηλές δόσεις μπορεί να χρησιμεύσει ως αντικαταθλιπτικό και να παράγει σεροτονίνη – αλλά διαπίστωσαν επίσης ότι οι υψηλές δόσεις THC μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Τα κανναβινοειδή THC και CBD είναι γνωστό ότι ασκούν καταπραϋντικά, αντικαταθλιπτικά και αντιψυχωτικά αποτελέσματα στους χρήστες τους.

Το University Medical Center Utrecht, στην Ολλανδία, περιέγραψε τη κάνναβη ως μια θεραπεία για την κατάθλιψη και για άλλες ψυχικές ασθένειες μετά τη διεξαγωγή μελέτης στην οποία διαπιστώθηκε ότι η THC μπορεί να αλλάξει την ανταπόκριση σε αρνητικές εικόνες ή συναισθήματα ενεργοποιώντας το ενδοκανναβινοειδές σύστημα στον εγκέφαλο.

Μια άλλη μελέτη συνέδεσε τη χρήση κάνναβης με τη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε άτομα που πάσχουν από διπολική διαταραχή. Προφανώς χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έρευνα, αλλά μιας και ακόμη σε πολλά μέρη του πλανήτη η κάνναβη είναι απαγορεευμένη ουσία η έρευνα προχωράει με αργά βήματα.

Ο Samir Haj-Dahmane, υπεύθυνος έρευνα στο University at Buffalo’s Research Institute on Addictions, που μελετά το χρόνιο άγχος και την κατάθλιψη, δηλώνει:

“Η χρήση ενώσεων που προέρχονται από την κάνναβη για την αποκατάσταση της φυσιολογικής ενδοκανναβινοειδούς λειτουργίας θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στη σταθεροποίηση των διαθέσεων και στη μείωση της κατάθλιψης”.πηγές: cannabisnews.gr