Επίδομα Παραπληγίας - Τετραπληγίας Το εξωϊδρυματικό επίδομα, που αντιστοιχεί στο 20πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, χορηγείται από το ΙΚΑ με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Στους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Στους ασφαλισμένους, εφόσον πάσχουν από τις ανωτέρω παθήσεις με Π.Α. 67% και έχουν πραγματοποιήσει 350 Η.Ε. τα τελευταία 4 χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, από τις οποίες οι 50 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15άμηνο, ή 1.000 Η.Ε. οποτεδήποτε.

Στα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, εφόσον πάσχουν από μία από τις ανωτέρω παθήσεις με Π.Α. 67% και ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις ασφάλισης.

Προσοχή: Η καταβολή του παρα-τετραπληγικού επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών (αντίθετα δεν αναστέλλεται όταν ο δικαιούχος εργάζεται).

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (έντυπη)
2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια (ασφαλισμένου)
3. Απόφαση συνταξιοδότησης (συνταξιούχου)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο δικαιούχος δεν νοσηλεύεται σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής.
5. Ιατρική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή γιατρού του ΙΚΑ για την πάθηση.