ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.) Ο ΟΑΕΔ στηρίζει την προσπάθεια απασχόλησης των: Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αποφυλακισμένων, απεξαρτημένων, ατόμων, που τους έχουν επιβληθεί Αναμορφωτικά Μέτρα ή Ποινικός Σωφρονισμός, με ειδικά προγράμματα και με ευνοϊκότερους όρους από αυτά των κοινών ανέργων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διαρθρώνονται ως εξής: Τριετές πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη και απασχόληση ατόμων με πλήρες ωράριο (36 μήνες με επιδότηση και 10 μήνες χωρίς επιδότηση).
Τριετές πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη με καθεστώς μερικής απασχόλησης ατόμων,που έχουν περιορισμένες δυνατότητες πλήρους απασχόλησης (και για απασχόληση, που αφορά στο ήμισυ των ωρών κανονικής απασχόλησης - 36 μήνες με επιδότηση και 10 μήνες, χωρίς επιδότηση).

Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων «Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου», για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση και για Δημοτικές Επιχειρήσεις (το ελάχιστο χρονικό διάστημα απασχόλησης είναι 5 μήνες).

Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών «Ορισμένου Χρόνου», μερικής απασχόλησης, για Α.Μ.Ε.Α. με νοητική υστέρηση και για 9 μήνες. Για την καλύτερη προσαρμογή του ατόμου στον εργασιακό χώρο έχει θεσπιστεί η Περίοδος Προετοιμασίας και Προσαρμογής.
Ο εργοδότης γι’αυτό το διάστημα επιχορηγείται με επιπλέον της ημερήσιας επιχορήγησης ποσό ,προκειμένου να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησής του και να το βοηθήσει στην προσαρμογή του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο ΟΑΕΔ στοχεύοντας στην δημιουργία θέσεων εργασίας και για την ανάπτυξη του μεγίστου των δυνατοτήτων του ατόμου, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες, δεξιότητες και προτιμήσεις του,στηρίζει την αυταπασχόληση των: Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Αποφυλακισμένων. Απεξαρτημένων ατόμων, με ειδικό πρόγραμμα επιδότησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών που έχει διάρκεια δύο ετών .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ Για την καλύτερη προσαρμογή και διευκόλυνση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ,που προσλαμβάνονται διαμέσου του προγράμματος Ν.Θ.Ε. ή εντάσσονται στο πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. ,επιδοτείται η εργονομική διευθέτηση του εργασιακού χώρου σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του εργαζομένου .Αυτό επιτυγχάνεται με την χρηματοδότηση της δαπάνης έως 90% του συνολικού κόστους ,για κάθε ειδική ρύθμιση που κρίνεται απαραίτητη .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ο Ο.Α.Ε.Δ. υλοποιεί το μέτρο της απασχόλησης, για καταρτιζόμενα Ατομα των Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης με ειδικό πρόγραμμα: επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας, (διάρκειας 18 μηνών). επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών Επίσης υλοποιεί το μέτρο της απασχόλησης, για τα Ατομα Κοινωνικών Ομάδων που απειλούνται ή υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό, τα οποία καταρτίστηκαν ή θα καταρτιστούν, στα πλαίσια του Λειτουργικού Προγράμματος «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» περιόδου 1996-1999, με ειδικό πρόγραμμα : επιχορήγησης επιχειρήσεων για την δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (διάρκειας 24 μηνών ) επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι χρήστες των προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης λαμβάνουν ψυχοκοινωνική βοήθεια και συμβουλευτική από ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό : τη διερεύνηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων, δεξιοτήτων και κλίσεων των ατόμων, την εμψύχωση και ενθάρρυνση των ατόμων να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα, την ψυχολογική στήριξη των ατόμων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, την προετοιμασία των ατόμων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την επιτυχημένη σύζευξη προσφοράς - ζήτησης εργασίας και την διατήρηση των ατόμων στην θέση εργασίας.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με μια σειρά από ενέργειες όπως: συνεχής συνεργασία με το εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό των Εκπ/κών Μονάδων, Ατομική Συμβουλευτική, Ομαδικές Συνεδρίες, Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση εργοδοτών για την πρόσληψη ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες , συνεργασία με τους εργοδότες και τα προσλαμβανόμενα άτομα, για την καλύτερη προσαρμογή τους και τη διατήρηση της θέσης εργασίας και μετά την λήξη του προγράμματος .

Για το σκοπό αυτό ιδρύονται και λειτουργούν άμεσα Ειδικά Γραφεία Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.), στα Γραφεία Εργασίας ή σε άλλες Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Πηγή: www.gmss.gr