Δικαιούχοι:
 • Συνταξιούχοι και μέλη οικογένειας που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  Προϋποθέσεις ασφάλισης: Καμμία

 • Ασφαλισμένοι που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία διπληγία, τριπληγία, παραπέραση, τετραπέραση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Προϋποθέσεις ασφάλισης:
  Α) τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια τα αμέσως προηγούμενα εκείνου κατά το οποίο έγιναν ανάπηροι, από τις οποίες 50 ημέρες το προηγούμενο έτος ή 15μήνο, ή Β) 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε.
 • Μέλη οικογένειας ασφαλισμένου που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Προϋποθέσεις ασφάλισης: Να έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος :
  Α) τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης μέσα στα τέσσερα χρόνια που προηγούνται του έτους υποβολής της σχετικής αίτησης, από τις οποίες 50 ημέρες το προηγούμενο έτος ή 15μήνο, ή Β) 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε.
Παροχή: Εξωιδρυματικό επίδομα, που αντιστοιχεί σε 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. 

Διαδικασία:
 • Υποβολή αίτησης
 • Εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ

Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση (έντυπη)
 • Ασφαλιστικά βιβλιάρια (ασφαλισμένου)
 • Απόφαση συνταξιοδότησης (συνταξιούχου)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο δικαιούχος δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής.
 • Ιατρική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή γιατρού για την πάθηση.
Προσοχή: Το επίδομα αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής.

Πηγή: www.ika.gr