Όσοι κριθήκατε μετά τις 18/11/2013 και πιστεύετε ότι η πάθησή σας περιλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα με τις 43 παθήσεις.Και ειδικότερα για την σκλήρυνση κατά πλάκας...
21. Τετραπληγία/τετραπάρεση και παραπληγία/παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.Παράλυση ή πάρεση όλων των άκρων -- > χαλαρά ή σπαστική μη ανατρέψιμη Παράλυση ή πάρεση των κάτω άκρων --> Χαλαρά ή σπαστική συνοδευόμενη απόορθοκυστικέςδιαταραχές, μη αναστρέψιμη

σελ.23422 παρ 4.5

 
 θα υποβάλετε την λεγόμενη ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ στη Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α, επισυνάπτοντας μια απλή φωτοτυπία της γνωμάτευσης (θα έχετε μαζί σας και το γνήσιο αντίγραφο που σας έχουν δώσει).
Το έντυπο της αίτησης θα σας το δώσει η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α.

Είναι υποχρεωμένοι να την δεχτούν χωρίς την φυσική σας παρουσία εξετάζεται μόνο ο φάκελος σας.Οχι εσείς πάλι από ΚΕΠΑ.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν την κάνει δεχτεί ,να διατυπώσει εγγράφως την αντίρρησή του αυτή.