ΤΑ ΔΙΚΑΚΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

**Δικαιούχοι είναι όλοι, ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια, αν εργάζονται η όχι, αν παίρνουν σύνταξη η όχι , αν είναι άμεσα ή έμεσα ασφαλισμένοι.
**Κάθε δύο μήνεςΤο επίδομα μας δίνεται κάθε δύο μήνες από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας Ορισμένων Δήμων σε όλη την χώρα. Κατατίθεται στον Τραπεζικό λογαριασμό κάθε δικαιούχου ή από το Ταχυδρομείο.Συνήθως, χορηγείται την 20η ημέρα του πρώτου μηνός μετά το κάθε δίμηνο (20η Ιανουαρίου, 20η Μαρτίου, 20η Μαϊου, 20η Ιουλίου, 20η Σεπτεμβρίου, 20η Νοεμβρίου).
Δικαιούχοι


Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε πάσχοντες από παράλυση των δυο κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δυο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομής, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.


Δικαιολογητικά


1.     Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, χορηγείται από την υπηρεσία.

2.     Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπεύθυνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο.

3.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

4.     Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

5.     Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

6.     Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.

7.     Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου.

8.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δεύτερου γονέα, ότι συναινεί για την είσπραξη του επιδόματος από τον γονέα που υποβάλλει την αίτηση, (χορηγείται από την υπηρεσία).

9.     Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) όπου θα αναγράφεται η πάθηση-αναπηρία του ατόμου και το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας.

10. Φωτοαντίγραφο του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας.