Η απόκτηση ειδικής θέσης Στάθμευσης Αυτοκινήτου Ατόμου με Αναπηρία στον τόπο διαμονής του, χορηγείται από τον Δήμο που είναι κάτοικος.
Προϋπόθεση είναι να είναι κάτοχος αναπηρικού αυτοκινήτου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο δικαιούχος είναι:
■ Αίτηση που δίνεται από τον Δήμο.
■ Δελτίο Στάθμευσης Α.με.Α
■ Γνωμάτευση της Υγειονομικής επιτροπής στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
■ Δίπλωμα οδήγησης του ενδιαφερομένου.
■ Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
■ Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει θέση σε άλλη περιοχή.
■ Αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας (λογ/σμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φορολογική δήλωση, κ.α)
Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης διατίθενται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Η ισχύς του δελτίου αυτού, διαρκεί όσο η άδεια οδήγησης του οδηγού του οχήματος.
Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι αναπηρικών αυτοκινήτων (με ατέλεια από το τέλος ταξινόμησης) ως επίσης και εκείνοι που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας ατόμων με αναπηρία.

Δικαιολογητικά:
Οι δικαιούχοι του δελτίου στάθμευσης Α.με.Α, θα πρέπει να προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:
■  Έντυπη αίτηση
■ Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
■ Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης
■ Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
■ Το παλιό ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, εφόσον αυτό είχε παλιότερα χορηγηθεί.
■ Στην περίπτωση των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας, ως δικαιολογητικά κατατίθενται επιπλέον, κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες.
Η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης για Α.με.Α γίνεται:

    Σε αποκλειστικής χρήσης χώρους στάθμευσης, με οριζόντια και κάθετη σήμανση για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες.
    Κατά προτεραιότητα, σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.
    Δωρεάν διέλευση των επιβατικών αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια της χώρας με την επίδειξη του Δελτίου Στάθμευσης Α.με. A .

ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση 18η Τελ. Οικον. Συστημάτων.
Χρόνος ισχύος της παροχής: Η ατέλεια ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου με αναπηρία.

Προϋποθέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
Να είναι πολίτες ηλικίας από 4 μέχρι 70 ετών, υπήκοοι Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:
■ Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
■ Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
■ Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40%τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
■ Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.
■ Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
■ Αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
■ Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική, μικροδεπανοκυτταρική αναιμία ή αιμορροφιλία.
■ Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Δικαιολογητικά:
Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Διαδικασία:
Ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:
■ Την προσκόμιση της θετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής
■ Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων (κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξεις ατέλειας).
Παρατηρήσεις:
Το  παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ. εκατ. Κατ’ εξαίρεση, οι άνω των 18 ετών ανάπηροι με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, δικαιούνται αυτοκίνητο ατελώς με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000 κυβ. εκ .
Για τους μέχρι 1650 κυβ. Εκατ. δικαιούχους ανάπηρους, υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλος ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κυβ. εκ. και μέχρι 2000 κυβ. εκ. και 58% για πάνω από 2000 κυβ. εκ).

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής Αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του. Στην αίτηση θα δηλώνονται τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του.

Πηγή: www.amea-ygeia.gr