Δικαιούχοι:
Συνταξιούχοι και μέλη οικογένειας που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Προϋποθέσεις ασφάλισης: Καμία

Ασφαλισμένοι που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία διπληγία, τριπληγία, παραπέραση, τετραπέραση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Προϋποθέσεις ασφάλισης:
Α) τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια τα αμέσως προηγούμενα εκείνου κατά το οποίο έγιναν ανάπηροι, από τις οποίες 50 ημέρες το προηγούμενο έτος ή 15μήνο, ή
Β) 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε.

Μέλη οικογένειας ασφαλισμένου που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Προϋποθέσεις ασφάλισης: Να έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος :
Α) τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης μέσα στα τέσσερα χρόνια που προηγούνται του έτους υποβολής της σχετικής αίτησης, από τις οποίες 50 ημέρες το προηγούμενο έτος ή 15μήνο, ή
Β) 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε.

Παροχή: Εξωιδρυματικό επίδομα, που αντιστοιχεί σε 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

Διαδικασία:
Υποβολή αίτησης
Εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ

Δικαιολογητικά:
Αίτηση (έντυπη)
Ασφαλιστικά βιβλιάρια (ασφαλισμένου)
Απόφαση συνταξιοδότησης (συνταξιούχου)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο δικαιούχος δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής.
Ιατρική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή γιατρού για την πάθηση.

Προσοχή: Το επίδομα αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής.