| ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ |

Χορήγηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το 2022


Δελτία μετακίνησης ΑμεΑ

To Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγύης εξέδωσε διευκρινιστική Εγκύκλιο για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Σε αυτήν επισημαίνονται τα εξής:

Α. Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά Μέσα Μετακίνησης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω α) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το έτος 2022 χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης:

1) Στα Άτομα με Αναπηρίες:

– Ελληνικής υπηκοότητας,
– υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
– υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 Α’),
– πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.2 του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α’), στο άρθρο 85 παρ. 4 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α’) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4540/2018 (ΦΕΚ 91 Α’)
– αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α’).

Όλοι οι παραπάνω εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67%και άνω ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

2) Στα Άτομα με Αναπηρίες:

– Ελληνικής υπηκοότητας,
– υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
– υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 Α’),
– πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.2 του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α’), στο άρθρο 85 παρ. 4 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α’) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4540/2018 (ΦΕΚ 91 Α’)
– αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α’).

Όλοι οι παραπάνω εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ (είκοσι τριών χιλιάδων €) ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ευρώ(είκοσι εννέα χιλιάδων €) (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν, εφόσον έχει αναπηρία 67% και άνω), έχουν το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ. [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.],

β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,

γ) στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ της Περιφερειακής Ενότητας

Σημείωση:

α) Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο,

β) τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού ατομικού εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000€) για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ. (άρθ. 81 του ν.4611/2019)

Οι ολικά τυφλοί (ν. 958/1979, Α’191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο Μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στα οποία προσέρχονται κατόπιν ραντεβού, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας rantevou.kep.gov.gr., τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω).

2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΠΕΚΑ για την καταβολή του προνοιακού επιδόματος. Στη βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχου. Για τους δικαιούχους προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ από τον ΟΠΕΚΑ δεν απαιτείται ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%.

2β. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).

Σημείωση: Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

 • Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
 • Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
 • Βλάβη από κοινή νόσο 67% και άνω ή
 • Αναπηρία 67% και άνω ή
 • Παθολογοανατομική βλάβη 67% και άνω ή
 • Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% και άνω ή
 • Εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67% και άνω

Στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.
Δεν γίνονται δεκτές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν.2643/98.

2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης (επιδόματος) ατόμων με αναπηρία όρασης και του προγράμματος ατόμων με Σοβαρή και Βαριά Νοητική Υστέρηση,από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τον συνοδούς τους.

Προκειμένου τα άτομα με αναπηρία όρασης ή νοητικής υστέρησης που δεν είναι δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

6. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

7. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας αλλά μόνο για τα Υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 € ατομικό και 29.000€ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600€ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, αφού αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχτηκαν από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

Σημείωση: Για να αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ από το συνολικό εισόδημα, απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ που θα χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου που το εισόδημα του υπερβαίνει τα παραπάνω οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα αν υπάρχει διαθέσιμο. Σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

Γ. Χορήγηση δελτίων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

1. Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου) όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι 31/10/2022.

Κάθε Δελτίο Μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

 • Διάρκεια ισχύος: από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31-12-2022.
 • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου.
 • Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
 • Ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς (Στην περίπτωση δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ δεν αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας αλλά η φράση «Δικαιούχος Προνοιακού Επιδόματος αναπηρίας»).
 • Διεύθυνση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου.

Στην πίσω πλευρά να γράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως και να σφραγίζεται από την Υπηρεσία η ένδειξη:

«ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ»

Σε ότι αφορά τα δελτία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες της Περιφερειακής Ενότητάς τους, καθώς και των συνοδών τους κατά τη θεώρηση ή την έκδοση αυτών θα επικολλάται ένα κουπόνι ετήσιας ισχύος. Η παράδοση των δελτίων και των κουπονιών θα γίνεται από τα ΚΤΕΛ στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η παράδοση και παραλαβή κουπονιών θα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής το οποίο θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όσα κουπόνια δεν χρησιμοποιηθούν θα επιστραφούν στα ΚΤΕΛ.

2. Σε ότι αφορά τα δελτία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης, που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, με τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. θα συνοδεύονται από ένα (1) κουπόνι ετήσιο. Στην πίσω πλευρά να αναγράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως από την αρμόδια Υπηρεσία και τα ΚΕΠ η ένδειξη: «ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ»

Η παράδοση των δελτίων και των κουπονιών του Ο.Α.Σ.Θ. θα γίνεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Όσα κουπόνια δεν χρησιμοποιηθούν θα επιστραφούν στον Ο.Α.Σ.Θ.

Η παράδοση και παραλαβή κουπονιών από τον Ο.Α.Σ.Θ. θα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής το οποίο στη συνέχεια θα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία.

Αν κατά την ανανέωση το Δελτίο είναι κατεστραμμένο ή δεν υπάρχει χώρος στην πίσω πλευρά του, παρέχεται καινούργιο, αν όμως υπάρχει τότε θα αναγράφεται είτε ιδιοχείρως είτε εντύπως σε αυτό και θα σφραγίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία η ένδειξη “ισχύει μέχρι 31-12-2022”.

3. Στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων) παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Από την Περιφέρεια Αττικής, τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΚΕΠ χορηγείται το Δελτίο Μετακίνησης για τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων της, με έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Δ. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) οφείλουν να συντάσσουν και να διατηρούν καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν:

Το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία αν πρόκειται για τυφλό ή σοβαρά και βαριά νοητικά υστερούντα) τις οποίες θα υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων όλης της χώρας, μετά την 31/10/2022, αφού λάβουν αντίγραφα καταστάσεων με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα αντίστοιχα ΚΕΠ, υποβάλουν άμεσα στη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το συνολικό αριθμό των Δελτίων που χορηγήθηκαν. Παρακαλούνται οι ανωτέρω Υπηρεσίες να μην αποστέλλουν στο Υπουργείο τα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πάθηση κ.α.) καθόσον αυτό αντιβαίνει στο Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σημείωση: Παρακαλούνται οι υπάλληλοι των ΚΕΠ σε περιπτώσεις που έχουν ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις ή τη διαδικασία χορήγησης των δελτίων μετακίνησης να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων(για ιδιάζουσες ή περίπλοκες περιπτώσεις να παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου αυτό είναι εφικτό προκειμένου να αποφευχθούν στο μέγιστο βαθμό οι περιπτώσεις λαθών).

Για την ανανέωση και την έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης η 24η -1- 2022 και λήξης η 31η-10-2022.

Φυσικοθεραπεία: Ο αφανής ήρωας της υγείας


Φυσικοθεραπεία
Δυστυχώς, πολλές φορές ακόμα η φυσικοθεραπεία ταυτίζεται μόνο με τη μάλαξη γεγονός που οδηγεί πολύ κόσμο σε λανθασμένες προσδοκίες όταν επισκέπτονται τον φυσικοθεραπευτή τους. Η φυσικοθεραπεία είναι πολλά παραπάνω από μόνο μάλαξη, είναι  μια από τις  επιστήμες υγείας που προάγει την σωστή κινητικότητα και λειτουργία του σώματός μας με στόχο την άριστη ποιότητα ζωής ανεξαρτήτως ηλικίας και ιατρικού ιστορικού.

Ακόμα, οι φυσικοθεραπευτές είναι οι επιστήμονες υγείας που διαθέτουν όλη τη βαθιά και εμπεριστατωμένη γνώση πάνω σε διάφορες παθήσεις, μυοσκελετικές, νευρολογικές, παθήσεις του λεμφικού συστήματος, καρδιοαναπνευστικές παθήσεις  κ.α. και οι πλήρως κατάλληλοι για την αντιμετώπισή τους με την αποτελεσματική άσκηση, λειτουργική αποκατάσταση και τα διάφορα φυσικά μέσα που διαθέτουν για τη μείωση πόνου (Κινητοποίηση αρθρώσεων, μάλαξη, ηλεκτροθεραπεία, μυοπεροτινιακή απελευθέρωση, υδροθεραπεία κ.α). Επίσης, η φυσικοθεραπεία λόγω της άμεσης επαφής με τον ασθενή και τις περισσότερες φορές για μεγάλο χρονικό διάστημα, συμβάλει άμεσα στην βελτίωση και διατήρηση της ισορροπημένης ψυχολογικής υγείας του. Οι φυσικοθεραπευτές λοιπόν είναι οι ‘αφανείς ήρωες της υγείας’ που μέσω της  μείωσης πιθανού πόνου και της βελτίωσης της λειτουργίας του σώματός μας όσο της διατήρησης και αποκατάστασης της κίνησης βοηθούν στην ανεξαρτησία του ατόμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.


Συγκεκριμένοι στόχοι της φυσικοθεραπείας είναι:

 • Μείωση πόνου με τα διάφορα φυσικά μέσα και δια χειρός
 • Βελτίωση και διατήρηση κινητικότητας, ευλυγισίας και λειτουργικότητας του σώματος
 • Βελτίωση και διατήρηση ισορροπίας και δύναμης του σώματος
 • Επανεκπαίδευση της βάδισης όπου χρειάζεται
 • Λειτουργική αποκατάσταση με ειδικές ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας με στόχο την επανένταξη του ασθενή στις λειτουργίες της καθημερινότητάς του
 • Επανεκπαίδευση σωστής στάσης σώματος και εργονομία
 • Καλή ψυχολογική κατάσταση του ασθενή για τη αποτελεσματική αντιμετώπιση της πάθησης μέσω ενημέρωσης για τη σημασία της ψυχολογία τόσο σε εγκεφαλικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο και σωστής ενημέρωσης για την πάθηση και τον τρόπο αντιμετώπισης της

Από το 1951 η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) καθιέρωσε την παγκόσμια μέρα φυσικοθεραπείας στης 8 Σεπτεμβρίου. Η μέρα αυτή είναι μια αφορμή για την ενημέρωση όλων των ανθρώπων πάνω στη σημασία της σωστής κίνησης και  άσκησης στη ζωή μας όχι μόνο για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων αλλά και για την πρόληψή τους. Η φυσικοθεραπεία λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει με τη κατάλληλη καθοδήγηση από σωστά εκπαιδευμένους θεραπευτές να έχουμε ένα υγιές σώμα και να μειώσουμε έτσι  τις πιθανότητες εμφάνισης κάποιας πάθησης. Σε ποιες όμως παθήσεις αναφερόμαστε; Μπορεί η φυσικοθεραπεία να βοηθήσει και σε κακώσεις; Υπάρχουν εξειδικεύσεις όπως και στην ιατρική;

Σαφώς και η φυσικοθεραπεία χωρίζεται σε υποκατηγορίες που μέχρι και σήμερα κάποιες δεν είναι ξεκάθαρες και άλλες είναι ακόμα άγνωστες στους περισσότερους ανθρώπους. Οι υποκατηγορίες είναι , φυσικοθεραπείας για μυοσκελετικές παθήσεις, νευρολογικές, φυσικοθεραπεία για καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, φυσικοθεραπεία στην υγεία των γυναικών, παιδιατρική φυσικοθεραπεία, φυσικοθεραπεία σε παθήσεις του λεμφικού συστήματος. Ας δούμε κάθε κατηγορία ξεχωριστά.

Φυσικοθεραπεία σε μυοσκελετικές παθήσεις

Περιλαμβάνει την αντιμετώπιση και αποκατάσταση παθήσεων και κακώσεων του μυϊκού συστήματος όπως:

 • Πόνος στη μέση
 • Ισχιαλγία
 • Οσφυαλγία
 • Οσφυοισχιαλγία
 • Δισκοπάθεια
 • Πόνο στον αυχένα
 • Τενοντίτιδες οξείες και χρόνιες
 • Σύνδρομο στροφιαίου πετάλου στο ώμο
 • Αρθρίτιδα
 • Οστεοαρθρίτιδα
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Αποκατάσταση μετά από χειρουργεία όπως μετά από κατάγματα, κακώσεις, ολικές αρθροπλαστικές ισχίου, γόνατος
 • Διαστρέμματα στην ποδοκνημική άρθρωση
 • Μετατραυματικές κακώσεις μετά από κάποιο άθλημα
 • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
 • Σύνδρομο θωρακικής εξόδου
 • Ρήξεις συνδέσμων όπως χιαστού συνδέσμου, μηνίσκου

 Φυσικοθεραπεία σε νευρολογικές παθήσεις

Περιλαμβάνει την αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων όπως:

 • Aγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (CVA)
 • Η Πολλαπλή Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
 • Parkinson
 • Κακώσεις των περιφερικών νεύρων, του κρανίου (κρανιοεγκεφαλικές) και του βραχιονίου πλέγματος
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Duchenne δυστροφία

Φυσικοθεραπεία στην υγεία των γυναικών

Αντιμετώπιση προβλημάτων των μυών του πυελικού εδάφους που μπορεί να δημιουργηθούν είτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είτε μετά είτε μπορεί να δημιουργηθούν σαν συνοδά προβλήματα προηγούμενων ή άλλων παθήσεων ή κακώσεων  όπως :

 • Ακράτεια ούρων
 • Ακράτεια κοπράνων
 • Προπτώσεις πυελικών οργάνων
 • Πόνος στο πυελικό έδαφος (Βουλβοδυνία, δυσπαρευνία, επώδυνη ουροδόχος κύστη)
 • Πόνος στην σεξουαλική επαφή

Συγκεκριμένα η φυσικοθεραπεία του πυελικού εδάφους μπορεί να επηρεάζει και τους άντρες όχι μόνο τις γυναίκες απλά είναι πιο συχνό στις γυναίκες λόγω της εγκυμοσύνης και των κινδύνων που περιλαμβάνει όσον αφορά τους μύες του πυελικού εδάφους.

Η φυσικοθεραπεία του πυελικού εδάφους περιλαμβάνει:

 • Ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών του πυελικού εδάφους(Kegel
 • Χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους και μείωση των σημείων πυροδότησης (trigger points) αν υπάρχουν που γίνεται ενδοκολπικά και ενδοπρωκτικά και απαιτεί ειδική εκπαίδευση
 • Επανεκπαίδευση της καλής λειτουργίας της κύστης και του εντέρου
 • Επανεκπαίδευση σωστής στάσης σώματος
 • Βιοανάδραση (Biofeedback)
 • Νευρομυϊκήηλεκτροδιέγερση
 • Balloon training

Παιδιατρική φυσικοθεραπεία

Ασχολείται με φυσικοθεραπεία σε νεογνά μέχρι και εφηβική ηλικία. Συγκεκριμένα ο παιδιατρικός φυσικοθεραπευτής αναλαμβάνει την αποκατάσταση και θεραπεία :

 • Αναπτυξιακών διαταραχών – πρόωρα νεογνά, καθυστέρηση κινητκών δεξιοτήτων.
 • Μυοσκελετικών προβλημάτων – προβλήματα στάσης, σκολίωση, σύνδρομο υπερευλυγισίας, κατάγματα, κακώσεις μαλακών μορίων, ραιβοϊπποποδία, κάκωση βραχιονίου πλέγματος, ραιβόκρανο και πλαγιοκεφαλίας
 • Νευρολογικών διαταραχών- Εγκεφαλική παράλυση, ενδοκρανακές κακώσης, κακώσεις της σπονδυλικής στήλης, γενετικά σύνδρομα.
 • Νευρομυικών διαταραχών- Duchenne muscular dystrophy και spinal muscular atrophy

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία περιλαμβάνει

 • Συμβουλευτική γονέων
 • Αμαξίδια, ορθοστάτες, περιπατούρες, νάρθηκες
 • Επανεκπαίδευση στάσης
 • Εκπαίδευση ισορροπίας και συντονισμού
 • Μυική ενδυνάμωση
 • Εκπαίδευση βάδισης
 • Kinesiotaping
 • Υδροθεραπεία

Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις του λεμφικού συστήματος

Είναι η φυσικοθεραπεία που περιλαμβάνει λεμφική παροχέτευση με τα χέρια σε παθήσεις όπως το λεμφοίδημα. Η λεμφική παροχέτευση δεν γίνεται μόνο με τα χέρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μηχανήματα όπως Χρήση αντλίας με αεροθάλαμους διαλείπουσας συμπίεσης, EPC External Pneumatic Compression. Είναι μία μπότα με αεροθάλαμους που φουσκώνει και ξεφουσκώνει και αποστραγγίζει το υγρό από το μέλος. Ο φυσικοθεραπευτής εκτώς από τα μηχανήματα και τις τεχνικές χεριού είναι υπεύθυνος και για τη δημιουργία ειδικού προγράμματος ασκήσεων με στόχο την διατήρηση της καλής λεμφικής κυκλοφορίας, την επανεκπαίδευση του μυϊκού συστήματος καθώς και την αύξηση του εύρους της κίνησης.

Όπως διαπιστώνουμε η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει άμεσα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση πολλών παθήσεων και σε διάφορες ηλικίες και ευπαθείς ομάδες αλλά και στην πρόληψη τους. Στόχος κάθε φυσικοθεραπευτή είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μέσα από τη επίτευξη καλής κινητικότητας, δύναμης του σώματος αλλά και η μείωση του πόνου μέσω των διαφόρων τεχνικών και φυσικών μέσων που διαθέτει.


Χρύσα Βαφειάδη
Φυσικοθεραπεύτρια

H Χρύσα Βαφειάδη είναι φυσικοθεραπευτής στην Αθήνα με Bsc στη φυσιοθεραπεία, Msc στο Manual Therapy και την υγεία των γυναικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield, CSP, HCPC και μέλος της PAP.

Πηγή: www.mednutrition.gr
Πηγή: www.fmh.gr

Τα Tecfidera, Gilenya και Ocrevus χάνουν έδαφος ως θεραπείες


Τα Tecfidera, Gilenya και Ocrevus χάνουν έδαφος ως θεραπείες

Το Tecfidera (φουμαρικός διμεθυλεστέρας), το Gilenya (φινγκολιμόδη) και το Ocrevus (ocrelizumab) χάνουν έδαφος από πιο πρόσφατες θεραπείες μεταξύ ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας  (ΣΚΠ) που αλλάζουν θεραπεία, σύμφωνα με την τελευταία  έκθεση Spherix Global Insights.

Η κυκλοφορία των γενοσήμων, των βιοϊσοδυνάμων και των νέων εμπορικών φαρμάκων της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην αγορά των ΗΠΑ τον περασμένο χρόνο αύξησε τον ανταγωνισμό και προώθησε «μια ενεργή δυναμική μεταγωγής», με τους ασθενείς να ξεκινούν μια νέα θεραπεία τροποποίησης της νόσου (DMT) «με την ελπίδα για βελτιωμένα αποτέλεσμα», σημείωσε ένα δελτίο τύπου της Spherix που συνοψίζει την έκθεση.

Συγκεκριμένα, το Ocrevus της Genentech - που χορηγήθηκε απευθείας στην κυκλοφορία σε νοσοκομεία ή εξειδικευμένα κέντρα έγχυσης - ήταν η DMT που έχασε περισσότερους ασθενείς λόγω ανησυχιών που σχετίζονται με τον COVID-19, τονίζοντας ότι η πανδημία «μπορεί να είναι η πραγματική ανησυχία για το είδος του φαρμάκου», σημείωσε η Spherix.

Η αναφορά ήταν μέρος της υπηρεσίας RealWorl d Dynamix: DMT Switching in Multiple Sclerosis (Η.Π.Α.) της Spherix , η οποία παρακολουθεί το τμήμα μεταγωγής της αγοράς της χώρας τα τελευταία έξι χρόνια.
Αυτά τα τελευταία ευρήματα βασίστηκαν σε δεδομένα διαγράμματος από 1.117 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που άλλαξαν σε διαφορετική DMT μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες, τα οποία παρέχονται από 223 νευρολόγους σε όλες τις ΗΠΑ.

Μεταξύ των φουμαρικών παραγόντων, η καθιερωμένη από του στόματος θεραπεία της Biogen, Tecfidera , έχασε περισσότερους ασθενείς από άλλες θεραπείες από ό,τι κέρδισε σε νέους πελάτες αλλαγής - κάτι που ήταν σε έντονη αντίθεση με αυτό που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα πέντε χρόνια, σημείωσε η Spherix.

Παρά το γεγονός ότι το Tecfidera εξακολουθεί να είναι η πλέον συνταγογραφημένη θεραπεία με βάση τα φουμαρικά μεταξύ των ασθενών που άλλαξαν πρόσφατα, το Vumerity (φουμαρική διροξιμέλη) της Biogen, που εγκρίθηκε στις ΗΠΑ για τη θεραπεία υποτροπιάζουσας μορφής της σκλήρυνσης κατά πλάκας το 2019, είναι έτοιμο να πάρει τη θέση του.

Επίσης, χορηγούμενο σε από του στόματος σκεύασμα, το Vumerity προκαλεί λιγότερες και λιγότερο σοβαρές γαστρεντερικές παρενέργειες σε σχέση με το Tecfidera και ήταν η μόνη θεραπεία με βάση το φουμαρικό που "περιστέλλει περισσότερους ασθενείς παρά απομακρύνεται από αυτό", δήλωσε το Spherix.

Αντίθετα, τόσο η Tecfidera όσο και τα γενόσημα προϊόντα της -σχεδόν πανομοιότυπες εκδόσεις ενός πρωτότυπου επώνυμου φαρμάκου, που πωλούνται συνήθως σε χαμηλότερες τιμές- έχασαν μερίδια στη ρύθμιση αλλαγής. Η Bafiertam (φουμαρικός μονομεθυλεστέρας της Banner Life Sciences), που εγκρίθηκε στις ΗΠΑ ως βιοϊσοδύναμη εναλλακτική λύση του Tecfidera τον Μάιο του 2020, έδειξε καλή ισορροπία διακόπτη, αλλά μικρού όγκου.

Μακροπρόθεσμα, η συνεχιζόμενη πτώση του Tecfidera μπορεί να έχει αντίστροφη επίδραση στην ανοδική τροχιά του Vumerity, καθώς οι περισσότεροι από τους ασθενείς που στράφηκαν στην πιο ανεκτή θεραπεία ήταν προηγουμένως σε Tecfidera.

Παρόμοια με την Tecfidera, η καθιερωμένη Gilenya της Novartis - ένας διαμορφωτής υποδοχέα σφιγγοσίνης-1-φωσφορικής (S1P) πρώτης γενιάς για υποτροπιάζουσα ΣΚΠ - χάνει καθαρά κέρδη στην αγορά για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, με αλλαγές μακριά από τη θεραπεία που υπερκεράζουν τους διακόπτες της μάρκας.

Με τη σειρά τους, περισσότεροι ασθενείς αλλάξαν πρόσφατα σε διαμορφωτές υποδοχέα S1P επόμενης γενιάς, το Mayzent (σιπονιμόδη) της Novartis και το Zeposia του Bristol Myers Squibb ( οζανιμόδη ) - εγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2020 για την ίδια ένδειξη.

Συγκεκριμένα, το Zeposia πιστεύεται ότι έχει καλύτερο προφίλ ασφάλειας από το Gilenya λόγω της υψηλότερης επιλεκτικότητάς του. Το Bristol Myers Squibb αναφέρει επίσης ότι το Zeposia είναι επί του παρόντος ο μόνος ρυθμιστής του υποδοχέα S1P που δεν απαιτεί γενετικό τεστ ή περίοδο παρατήρησης για τους περισσότερους ασθενείς στους οποίους χορηγείται η πρώτη δόση.
Οι περισσότεροι από αυτούς τους διακόπτες προέρχονταν από άτομα που έπαιρναν προηγουμένως από του στόματος DMT εκτός από διαμορφωτές υποδοχέα S1P (συνήθως Tecfidera).

Αυτό υποδηλώνει ότι η παρατηρούμενη απώλεια μετοχών της Gilenya είναι απίθανη να οφείλεται αποκλειστικά στην επέκταση της κατηγορίας διαμορφωτών υποδοχέα S1P. Ωστόσο, η πρόσφατη έγκριση του Μαρτίου του τέταρτου μέλους της κατηγορίας S1P για υποτροπιάζουσα ΣΚΠ, του Janssen's Ponvory (ponesimod), πιθανότατα θα αμφισβητήσει ακόμη περισσότερο τη βασιλεία του Gilenya.

Εντός της κατηγορίας μονοκλωνικών αντισωμάτων αντι-CD20, οι πρόσφατες εκτοξεύσεις δεν φάνηκε να επηρεάζουν το καθιερωμένο Ocrevus της Genentech «στον ίδιο βαθμό που παρατηρείται με τις κατηγορίες ρυθμιστών υποδοχέα φουμαρικού και S1P», δήλωσε η Spherix.

Ενώ το Kesimpta  (οφατομουμάμπη) της Novartis - που εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2020 ως η πρώτη αυτοχορηγούμενη, κατ' οίκον θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα για την υποτροπιάζουσα ΣΚΠ - παρουσίαζε ήδη ένα «εντυπωσιακό μερίδιο διακοπτών», το Ocrevus διατήρησε την κυριαρχία στην κατηγορία της.

Ωστόσο, η αναλογία ασθενών που άλλαξαν θεραπεία του Ocrevus έδειξε πτώση μεταξύ των ασθενών με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας (RRMS) σε σύγκριση με πέρυσι. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης Kesimpta, της επέκτασης των από του στόματος θεραπειών υψηλής αποτελεσματικότητας DMT και ανησυχιών που σχετίζονται με τον COVID-19.
«Πράγματι, ο COVID-19 έπαιξε ρόλο σε τρεις από τις πέντε πρόσφατες εναλλαγές από το Ocrevus — υψηλότερο από αυτό οποιουδήποτε άλλου καθιερωμένου στοματικού ή [μονόκλωνου αντισώματος κατά του CD20] DMT», δήλωσε η Spherix.

Η έκθεση πρότεινε επίσης ότι το Ocrevus μπορεί να είναι τουλάχιστον κάπως προστατευμένο από τον ανταγωνισμό με το Kesimpta λόγω της βραδύτερης πρόσληψής του μεταξύ των ασθενών με RRMS που υποβάλλονταν στην πρώτη αλλαγή θεραπείας και επειδή οι περισσότερες αλλαγές σε αυτές τις θεραπείες προήλθαν από DMT από το στόμα και όχι από DMT που βασίζονται σε αντισώματα.

Ωστόσο, οι μετακινήσεις από το Ocrevus στο Kesimpta ήταν κοινές, υποδηλώνοντας ότι η ανταγωνιστική πίεση στο μονοκλωνικό αντίσωμα που κυκλοφόρησε πρώτο στην αγορά κατά του CD20 «ίσως μόλις αρχίζει να θερμαίνεται», κατέληξε η Spherix στην κυκλοφορία του.

Πηγή: multiplesclerosisnewstoday.com

ΜΕΛΕΤΗ: Πόσο παίζει ρόλο η διατροφή στη Πολλαπλή Σκλήρυνση


ΜΕΛΕΤΗ: Πόσο παίζει ρόλο η διατροφή στη Πολλαπλή Σκλήρυνση

Μια υγιεινή διατροφή οδήγησε σε καλύτερη σωματική και πνευματική ποιότητα ζωής στους Ολλανδούς ενήλικες με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ), ειδικά στις γυναίκες, σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα.

Σημαντικές ποσότητες λαχανικών, φρούτων, φυτικών ινών και υγιεινών λιπών συσχετίστηκαν με καλύτερη συνολική υγεία σε αυτούς τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, ανέφεραν οι επιστήμονες. 


Ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών υποδηλώνει ότι η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΚΠ ή την εξέλιξή της. Αν και υπάρχει μεγάλη ποικιλία βιβλίων μαγειρικής και διαδικτυακών διατροφικών συμβουλών που σχετίζονται με την ΣΚΠ, τα περισσότερα βασίζονται σε ατομικές εμπειρίες και δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς.

Οι πληροφορίες που συγκρίνουν την ποιότητα ζωής (QoL) των ασθενών που ακολουθούν συγκεκριμένες δίαιτες με αυτούς που δεν το κάνουν είναι επίσης περιορισμένες, και οι περισσότερες διατροφικές μελέτες για τη σκλήρυνση κατά πλάκας έχουν πραγματοποιηθεί στις Η.Π.Α.

Δεδομένων αυτών των περιορισμών, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Wageningen, στην Ολλανδία, σχεδίασαν μια μελέτη για τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της διατροφής και της ποιότητας ζωής σε μια μεγάλη ομάδα Ολλανδών ενηλίκων με σκλήρυνση κατά πλάκας και για την αξιολόγηση των ειδικών διαιτών.

Μια διαδικτυακή έρευνα συγκέντρωσε δεδομένα. Η ποιότητα της διατροφής αξιολογήθηκε με τον ολλανδικό δείκτη υγιεινής διατροφής (DHD-Index), μια βαθμολογία ποιότητας που περιλάμβανε οκτώ διατροφικά συστατικά: λαχανικά, φρούτα, φυτικές ίνες, ψάρια, κορεσμένα λιπαρά, λιπαρά, αλάτι και αλκοόλ. Για κάθε στοιχείο, η βαθμολογία κυμαινόταν μεταξύ 0 και 10, με συνολική βαθμολογία μεταξύ 0 (χωρίς συμμόρφωση) και 80 (πλήρης συμμόρφωση). Η χαμηλή πρόσληψη λιπών, αλατιού ή αλκοόλ θεωρήθηκε υψηλή προσκόλληση.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης εάν ακολούθησαν μια συγκεκριμένη δίαιτα ή άλλαξαν τη διατροφή τους.

Συγκεκριμένες επιλογές δίαιτας

 • χαμηλή διατροφή σε υδατάνθρακες
 • υψηλή δίαιτα σε υδατάνθρακες
 • δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες
 • δίαιτα χωρίς γλουτένη
 • δίαιτα χωρίς ζάχαρη
 • διατροφή vegan
 • χορτοφαγική διατροφή
 • Atkins διατροφή
 • δίαιτα Jelinek.

Η ποιότητα ζωής μετρήθηκε χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο MS Quality of Life-54 (MSQoL-54), το οποίο δημιούργησε μια σύνθετη βαθμολογία σωματικής υγείας (PHCS) και μια σύνθετη βαθμολογία ψυχικής υγείας (MHCS), και τα δύο κυμαίνονται από 0 έως 100.

Οι συμμετέχοντες περιελάμβαναν 623 γυναίκες (μέση ηλικία, 45) και 105 άνδρες (μέση ηλικία, 53). Η πλειοψηφία και στις δύο ομάδες είχε ένα υγιές σωματικό βάρος, με βάση το σωματικό λίπος όπως μετρήθηκε με τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), και πάνω από το 80% ήταν μη καπνιστές. Ένας στους πέντε συμμετέχοντες πληρούσε τις οδηγίες φυσικής δραστηριότητας των 30 λεπτών κάθε μέρα για πέντε ημέρες την εβδομάδα. Πιο συχνά, οι άνδρες διαγνώστηκαν με προϊούσα ΣΚΠ , ενώ οι γυναίκες είχαν  υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα ΣΚΠ.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι οι γυναίκες είχαν συνολικό δείκτη DHD 57,9, που ήταν 2,9 μονάδες υψηλότερος από τη βαθμολογία 55,0 για τους άνδρες κάτω από αυτόν τον Ολλανδικό Δείκτη Υγιεινής Διατροφής. Αυτό οφειλόταν κυρίως στις υψηλότερες βαθμολογίες για την κατανάλωση λαχανικών και φυτικών ινών και τη χρήση αλατιού, «που σημαίνει υψηλότερη ή συχνότερη πρόσληψη λαχανικών και φυτικών ινών και χαμηλότερη πρόσληψη αλατιού», δήλωσαν οι ερευνητές.

Σημαντικές διαφορές μεταξύ των χαμηλών, μέσων και υψηλών βαθμολογιών του Δείκτη DHD μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν εμφανείς, ειδικά για τα λαχανικά, τα φρούτα, τα ψάρια και τα κορεσμένα λιπαρά. Η ομάδα είδε χαμηλότερη πρόσληψη λιπαρών και αλκοόλ σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι γυναίκες με τις υψηλότερες βαθμολογίες του Δείκτη DHD, είχαν φυσιολογικό ΔΜΣ, δεν κάπνιζαν και πληρούσαν τις οδηγίες σωματικής δραστηριότητας πιο συχνά από τα άτομα με τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Δεν βρέθηκαν διαφορές για την ηλικία και τον τύπο της ΣΚΠ.

Η αξιολόγηση ποιότητας ζωής για τη συνολική ευημερία βρήκε βαθμολογία 6,8 στα 10 στους άνδρες και 7,0 στις γυναίκες. Οι βαθμολογίες ψυχικής υγείας ήταν υψηλότερες από τις βαθμολογίες σωματικής υγείας τόσο για τους άνδρες (67,2 έναντι 53,8) όσο και για τις γυναίκες (69,0 έναντι 56,6). Οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν ήταν σημαντικές.

Μια στατιστική ανάλυση βρήκε ότι η υψηλότερη βαθμολογία του Δείκτη DHD προέβλεπε σημαντικά καλύτερη σωματική και πνευματική ποιότητα ζωής στις γυναίκες, η οποία παρέμεινε σημαντική μετά την προσαρμογή για την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τη σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα και τον ΔΜΣ. Μια μη σημαντική αλλά παρόμοια τάση παρατηρήθηκε στους άνδρες, η οποία εξασθενούσε μετά την προσαρμογή για αυτούς τους ίδιους παράγοντες.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη δίαιτα, η οποία ήταν πιο συχνά περιορισμένη σε υδατάνθρακες. Οι ασθενείς που ακολουθούσαν δίαιτες είχαν επτά βαθμούς υψηλότερο δείκτη DHD σε σύγκριση με εκείνους που δεν το έκαναν. Οι συμμετέχοντες που ακολουθούσαν δίαιτα ήταν συχνότερα γυναίκες και μη καπνίστριες, με ανώτερη εκπαίδευση και πιο σωματικά δραστήριο τρόπο ζωής.

Η δίαιτα Jelinek, σχεδιασμένη για άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι μια δίαιτα vegan συν τα θαλασσινά, η οποία αποκλείει τα κορεσμένα λιπαρά, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και τα κρέατα. Αυτή η δίαιτα αναφέρθηκε από λιγότερο από το 5% των συμμετεχόντων, αλλά όσοι την ακολουθούσαν είχαν δείκτη DHD 10 βαθμούς υψηλότερο από εκείνους που δεν ακολούθησαν συγκεκριμένη δίαιτα.

Οι υψηλότερες βαθμολογίες ποιότητας ψυχικής υγείας παρατηρήθηκαν σε ερωτηθέντες που ακολουθούσαν δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες, ενώ εκείνοι που ακολουθούσαν χορτοφαγική διατροφή είχαν τις υψηλότερες σωματικές βαθμολογίες ποιότητας ζωής.

«Τα ευρήματά μας σε αυτό το δείγμα του ολλανδικού πληθυσμού ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας επιβεβαιώνουν μιας διεθνούς μελέτης, στην οποία δίαιτες που χαρακτηρίζονταν από άφθονες ποσότητες λαχανικών, φρούτων, φυτικών ινών και υγιεινών λιπών συσχετίστηκαν με καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία.», δήλωσαν οι ερευνητές.

«Απαιτούνται διαχρονικές μελέτες και τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές για να ελεγχθεί εάν η έναρξη μιας δίαιτας ή η λήψη μέτρων για την καλύτερη τήρηση των γενικών διατροφικών οδηγιών βελτιώνει την ποιότητα ζωής και τη μείωση της δραστηριότητας της νόσου και επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου», πρόσθεσαν.

Τα ευρήματα της μελέτης υποστηρίζουν επίσης το αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον για το «πώς η διατροφή επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου μέσω του μικροβιώματος του εντέρου», σημείωσε η ερευνητική ομάδα.

Πηγή: multiplesclerosisnewstoday.com

Το δέντρο της Σοφίας (Χριστουγεννιάτικη ιστορία)Το χιόνι έπεφτε χωρίς σταματημό σε κείνο το πανύψηλο βουνό με το πυκνό δάσος. Κανένα μικρό ζώο δεν θ ‘άντεχε το τσουχτερό εκείνο κρύο και όλα είχαν κουρνιάσει στις φωλιές τους ανήμπορα και πεινασμένα. Τίποτα δεν κυκλοφορεί ανάμεσα στα πυκνά έλατα. Η σχεδόν τίποτα, γιατί με μια πιο προσεχτική ματιά θα παρατηρούσες μια μαύρη τριχωτή φιγούρα να περιφέρεται σαν φάντασμα. Τα μάτια του έλαμπαν στο σκοτάδι και μια ψυχή κατοικούσε μέσα του. Ήταν ένας λύκος. 

Ο τελευταίος στο είδος του. Ήταν 10 χρονών, μα σε ανθρώπινα χρόνια η ηλικία του θα ήταν 20. Ήταν ένας λύκος καθαρόαιμος, που του άρεσε να παρατηρεί τους ανθρώπους γι ‘αυτό και κάθε βράδυ κατέβαινε στο κοντινό χωριό, περνώντας απαρατήρητος έξω από τα σπίτια των χωρικών. Γνώριζε τόσα πολλά για τους ανθρώπους, που πολλές φορές καθώς έτρωγε το φαγητό του ψηλά εκεί στις αγαπημένες του κορυφές, ευχαριστούσε το θεό που τον έκανε λύκο και όχι άνθρωπο. Ένα μόνο πράγμα ζήλευε ο λύκος από τους ανθρώπους. Τη χριστουγεννιάτικη αγάπη. Δεν μπορούσε με τίποτα να καταλάβει ποια ήταν εκείνη η δύναμη, που έκανε τους ανθρώπους κάθε Χριστούγεννα να φιλιώνουν και να αγαπιούνται. 

Αυτή τη χριστουγεννιάτικη αγάπη ήθελε να νιώσει ο λύκος και πολλά ήταν τα βράδια τα οποία έμεινε ξάγρυπνος με αυτή την ιδέα. Κάθε Χριστούγεννα ο λύκος κοιτούσε το φεγγάρι και ούρλιαζε με παράπονο που δεν μπορούσε να γίνει άνθρωπος μόνο για λίγο. Έτσι και φέτος καθόταν μπροστά στο φεγγάρι παραμονή Χριστουγέννων και έκανε η θλίψη του το φεγγάρι να μοιάζει ματωμένο. Εκείνο το παγωμένο βράδυ κι ενώ τα μάτια του κόντευαν να κλείσουν κουρασμένος όπως ήταν από την αναζήτηση τροφής που το χιόνι την είχε κάνει πολύ δύσκολη, ξαφνικά το κεφάλι του λύκου ανασηκώθηκε, τα μάτια του άνοιξαν τελείως και η καρδιά του σφίχτηκε. Ένας άγγελος φάνηκε από το φεγγάρι να πλησιάζει προς το μέρος του.

Τι υπέροχα φτερά αέρινα και συννεφένια. Πλησίασε το λύκο και του είπε:

«αγαπητό μου πλάσμα μπορείς από τώρα και μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς να ψάξεις να ‘βρεις την χριστουγεννιάτικη αγάπη με τον ερχομό όμως της νέας χρονιάς θα ανήκεις πλέον στα ουράνια». Είπε και φύσηξε ένα αεράκι θεϊκό καθώς απομακρυνόταν. Ο λύκος έχασε τη λαλιά του αλλά και την ισορροπία του καθώς άρχισε να κυλάει και να κυλάει συνέχεια μέχρι που σταμάτησε στον τσιμεντένιο δρόμο. Καθώς πήγε να σηκωθεί κάτι δεν πήγαινε καλά.

Είχε δυο πόδια δυο χέρια και ρούχα κάλυπταν το ανθρώπινο κορμί του. Ήταν τόσο μεγάλη η χαρά του που ξέχασε τη συνάντηση με τον άγγελο και άρχισε να χοροπηδάει και να φωνάζει 
« ναι! ναι! ναι!!! »λίγο έλειψε να τον πατήσει ένα αυτοκίνητο που περνούσε εκείνη την ώρα. «Τώρα» σκέφτηκε, «το μόνο που έχω να κάνω είναι να ψάξω για τη χριστουγεννιάτικη αγάπη». Που όμως να τη βρει; δεν είχε ιδέα. Πήρε και πάλι το δρόμο για το δάσος απογοητευμένος. Σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο και κει που ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα, ένας θόρυβος τράβηξε την προσοχή του. Λίγο πιο πέρα μια κοπέλα με ένα άσπρο γούνινο μπουφάν και σκούφο κρατώντας μια βαλίτσα πάσχιζε να διασχίσει το πυκνό δάσος.

Πιο κάτω δυο άντρες ντυμένοι στα μαύρα φαίνεται να την καταδιώκουν. Ο λύκος κατεβαίνει και κάνει νόημα στην κοπέλα να τον ακολουθήσει. Αυτή ξαφνιασμένη τον υπακούει και χωρίς να τους αντιληφθούν οι μαυροντυμένοι άντρες την οδηγεί στην κρυψώνα του. Ήταν μια κρύα σπηλιά με λιγοστό φως που μπορούσε όμως άνετα να τους φιλοξενήσει μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Η κοπέλα σαστισμένη τον ρώτησε. «Μα ποιος είσαι; τι είναι αυτό το μέρος». 
«Εδώ είναι το σπίτι μου» της απάντησε ο λύκος και η έκπληξη της κοπέλας μεγάλωσε. «Μα πως είναι δυνατόν» αναρωτήθηκε η κοπέλα. «Είχα ακούσει βέβαια για κάποιους σύγχρονους Μόγλη που έχουν ανακαλυφθεί αλλά ποτέ δεν μπορούσα να πιστέψω πως πραγματικά υπάρχουν.

Ακόμα δε μου είπες το όνομά σου» είπε η Λουίζα προσπαθώντας να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση. 
«Με λένε Ζακ» απάντησε ο λύκος (ήταν ένα ονομα που άκουγε συχνά στο χωριό όταν κατέβαινε). «Ξέρεις , Ζακ είναι ωραίο μέρος απλά χρειάζεται λίγο στόλισμα. Τι λες λοιπόν θα’θελες να το κάνουμε λίγο πιο γιορτινό;» «Ναι μα και βέβαια » απάντησε ο Ζακ και έφυγε τρέχοντας για το δάσος.

Η Λουίζα ξαφνιάστηκε αλλά δεν την πείραξε γιατί ήταν σίγουρη πως θα ξαναγύριζε. Άφησε κάτω τη μαύρη τσάντα και άρχισε να στολίζει τη σπηλιά με κουκουνάρια και κλωνάρια από γκι που ήταν φυτρωμένο στην είσοδο της σπηλιάς. Πέρασε αρκετή ώρα και η Λουίζα αν και δεν είχε και πολλά στη διάθεσή της είχε καταφέρει να αλλάξει κάπως το τοπίο. Έξω άρχισε να σκοτεινιάζει και ο καιρός αγρίευε. Τα πράσινα μάτια της πρόδιδαν το φόβο όταν ξαφνικά ένα τεράστιο έλατο φάνηκε στην είσοδο.

Ήταν ο Ζακ που κουβαλούσε ένα πανύψηλο έλατο, ξύλα για τη φωτιά ένα κουνέλι και κάτι πανέμορφα μανιτάρια για χριστουγεννιάτικα στολίδια. «Νόμιζα πως δε θα ξαναρχόσουν.» Του είπε η Λουίζα και τον κοίταξε παραπονεμένα. «Μα πως είναι δυνατόν » απάντησε ο Ζακ «εδώ είναι το σπίτι μου και εκτός αυτού πως θα μπορούσα να σε αφήσω μόνη σου.» Η Λουίζα χαμογέλασε και βάλθηκε να στολίζει το έλατο όσο ο Ζακ άναβε φωτιά.

Έξω το σκοτάδι είχε πέσει για τα καλά αλλά μέσα στη σπηλιά η φωτιά που είχε ανάψει για τα καλά φανέρωνε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με το έλατο και τους τοίχους στολισμένα και τους δυο φίλους μας να κάθονται γύρω από τη ζέστη τρώγοντας και συζητώντας χαμογελαστοί. «Καλά Χριστούγεννα Ζακ » είπε το κορίτσι και έπεσε για ύπνο, ενώ ο Ζακ βγήκε έξω και κοίταζε χαρούμενος τη σελήνη που αχνοφαίνοταν πίσω από τα βαριά σύννεφα. Οι επόμενες μέρες πέρασαν γρήγορα αλλά γλυκά.

Ο Ζακ πήγαινε τη Λουίζα στα πιο κρυφά μέρη του δάσους. Την παραμονή πρωτοχρονιάς η Λουίζα πρότεινε να πάνε στο χωριό που ήταν κοντά στο βουνό. Στο μεταξύ το χιόνι είχε φτάσει μέχρι το γόνατο. Ο Ζακ ήταν ο πιο ευτυχισμένος λύκος του κόσμου αλλά και η Λουίζα δεν πήγαινε πίσω. Στο δρόμο για το χωριό έπαιζαν χιονοπόλεμο σαν μικρά παιδιά. Σαν έφτασαν έκαναν βόλτες στο χωριό και σύντομα ήρθε το σούρουπο. Ο ήλιος κρύφτηκε και σιγά σιγά τ’αστέρια άρχισαν να παίρνουν τη θέση τους στον χειμωνιάτικο ουρανό. Τότε η Λουίζα του ζήτησε να την περιμένει στην έξοδο του χωριού μέχρι αυτή να πάει σε μια δουλειά.

Έτσι κι έκανε ο Ζακ. Πήγε στην άκρη του χωριού και κάθισε πάνω σε μια ψηλή πέτρα νιώθοντας να πλημυρίζει από χαρά. Η ώρα όμως περνούσε και η Λουίζα δε φαινόταν πουθενά. Πέρασε σχεδόν μια ώρα και ο Ζακ άρχισε να περπατάει νευρικά, χτυπώντας με μανία τα πόδια του πάνω στο παγωμένο χιόνι, μονολογώντας: «χριστουγεννιάτικη αγάπη τώρα κατάλαβα!!! Δεν την παίρνεις παρά μονάχα τη δίνεις» εκεί που περπατούσε σίγουρος ότι δεν θα την ξαναδεί η γλυκιά φωνή της Λουίζας ήχησε και πάλι στ’αυτιά του.

Γύρισε μεμιάς και η κοπέλα όρμησε στην αγκαλιά του και τον φίλησε. «θα’φευγες χωρίς να με χαιρετίσεις;» του είπε με παράπονο. Ο Ζακ την αγκάλιασε ακόμη πιο σφιχτά και ένιωσε αυτό που τόσο πολύ επιθυμούσε. Την αγάπη. Κι εκεί που όλα φαίνονταν να είναι υπέροχα, ένας μαυροφορεμένος άντρας εμφανίστηκε κρατώντας ένα όπλο. Η Λουίζα πάγωσε και το φεγγάρι δάκρυσε. ο Ζακ άρχισε να τρέχει και μ’ένα άλμα πάνω από τη Λουίζα μεταμορφώθηκε ξανά σε ένα τεράστιο λύκο.

Το όπλο έριξε μια σφαίρα κι ο λύκος σωριάστηκε στα πόδια της Λουίζας. Το νέο έτος είχε μπει και η ψυχή του λύκου παραδόθηκε στον παράδεισο. Η Λουίζα είχε πέσει πάνω στο πτώμα του λύκου. Ο αέρας ανέμιζε τα μακριά μαλλιά της, καθώς τα δάκρυα κυλούσαν ασταμάτητα από τα μάτια της. Η πανσέληνος είχε γίνει για ακόμη μια φορά μάρτυρας ενός δράματος. Η Λουίζα δε γύρισε ποτέ στον τόπο της. Μια νεράιδα την λυπήθηκε και την μεταμόρφωσε σε χριστουγεννιάτικο έλατο, να στέκει πάνω από το πτώμα του λύκου. 

Κανείς τελικά δεν ξέρει, αν η χριστουγεννιάτικη αγάπη έφερε τη χαρά ή τον πόνο σ αυτή την ιστορία. Ίσως αγάπη να’ναι χαρά και πόνος μαζί.

(της Μαρκέλας Ζερδαλή)

Δεν την κάλεσα τη σκλήρυνση… • Μια σχέση δύο δεκαετιών και κάτι… Η συγκλονιστική εξομολόγηση ασθενούς με κατά πλάκας σκλήρυνση…
 • Υπολογίζεται πως 2.500.000 άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ). Από αυτούς, περισσότεροι από 10.000 ζουν στην Ελλάδα και γύρω στις 2.000 στην Κύπρο

Της Μαρίνας Κουμάστα

Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούσαμε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση να μιλούν μέσα από την καρδιά τους για τη δική τους εμπειρία με την ασθένεια. Άνθρωποι που γνωρίζουμε, που είναι δίπλα μας. Συνάδελφοι, η μάνα, ο πατέρας, η αδερφή, ο φίλος… Άνθρωποι που έμαθαν να ζουν με αυτή τη νόσο. Να παλεύουν νυχθημερόν με τα συμπτώματά της…

Η Δέσποινα Ρούσσου. Μάχιμη δημοσιογράφος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Ξέρει τι εστί η νόσος. «Μια σχέση δύο δεκαετιών και κάτι», όπως λέει. Την γνώρισε τη σκλήρυνση. Απ’ την καλή και την ανάποδη. Και στέλνει τα δικά της μηνύματα -πραγματικά μαθήματα ζωής… «Η ασθένεια εμφανίστηκε με ένα σύμπτωμα το οποίο δεν προδιέθετε μια τέτοια διάγνωση, αλλά κάτι άλλο λόγω της εποχής και του καιρού. Εκεί που νομίζαμε, εγώ και ο γιατρός τον οποίο επισκέφθηκα, ότι είχα πάθει ψύξη και ακολουθούσα μια θεραπεία γι’ αυτό, μπήκαν στη ζωή μου κάποιες “ξένες” ή “άγνωστες” λέξεις, όπως τις λέγαμε στο σχολείο. Γιατρός με ειδίκευση στη νευρολογία, μαγνητική τομογραφία (MRI) και διάγνωση κατά πλάκας σκλήρυνση ή πολλαπλή σκλήρυνση. 

Είχα ξανακούσει τον όρο κατά πλάκας σκλήρυνση ή πολλαπλή σκλήρυνση, είχα δει ταινίες και επίσης γνώριζα ένα άτομο το οποίο υπέφερε από την ασθένεια και ήταν καθηλωμένο», λέει. Στο άκουσμα της διάγνωσης, πάγωσε. «Είδα τον εαυτό μου να κάθεται σε αναπηρικό τροχοκάθισμα. Οι αντιδράσεις που μου προκάλεσε, όπως αργότερα έμαθα ότι αναφέρουν οι περισσότεροι πάσχοντες, μοιάζουν να ακολουθούν ένα μοτίβο: άρνηση, θυμό, άγχος, κατάθλιψη, φόβο και ανασφάλεια…».

Να δεχθείς τη διάγνωση, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. «Γιατί έτσι κι αργήσεις, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις όπως πρέπει την ασθένεια με τη βοήθεια των ειδικών – νευρολόγων  – ψυχολόγων – φαρμάκων – φυσιοθεραπευτών», σημειώνει και μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις της: «Σκέφτομαι καμιά φορά πως η ψυχολογία  φέρνει τα πάνω κάτω σε μας που είμαστε διαγνωσμένοι με πολλαπλή σκλήρυνση. 

Πόσο μάλλον όσων η κατάσταση είναι προχωρημένη ή κάποιων που βρίσκονται σε τροχοκάθισμα.

Υπολογίζεται πως 2.500.000 άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ). Από αυτούς, περισσότεροι από 10.000 ζουν στην Ελλάδα και γύρω στις 2.000 στην Κύπρο. Στην πλειοψηφία τους είναι νέοι άνθρωποι, σε παραγωγική ηλικία, μεταξύ 20 και 40 ετών». «Δεν την κάλεσες τη σκλήρυνση», λέει. «Απλά ήρθε και στρογγυλοκάθισε με τα “πεσκέσια” της, όπως μουδιάσματα, απώλεια της αισθητικότητας, κινητικά προβλήματα σε διαφορετικό βαθμό από άτομο σε άτομο. 

Αυξημένος μυϊκός τόνος (σπαστικότητα) που μπορεί να συνυπάρχει με μυϊκές κράμπες, δυσλειτουργία των εντέρων, της ουροδόχου κύστης αλλά και σεξουαλική δυσλειτουργία. Συχνά υπάρχει δυσαρθρία, αταξία και τρόμος (τριάδα Charcot), δηλαδή δυσκολία στην ομιλία, κακός συντονισμός στο περπάτημα και διαταραχές στην ισορροπία όπως και τρέμουλο στα άκρα. 

Επίσης μπορεί να υπάρχει νευραλγία τριδύμου, δηλαδή πόνος στη μια πλευρά του προσώπου, αδυναμία των μυών του προσώπου, οπτική νευρίτιδα, διπλωπία και ευαισθησία στο ζεστό. Συχνά οι ασθενείς έχουν εύκολη σωματική κόπωση, αίσθηση ζάλης αλλά και κάποιες φορές πόνους, σε ποσοστό που μπορεί να φτάνει το 30%-50% των περιπτώσεων». Αυτά είναι η πολλαπλή σκλήρυνση. Κάπως έτσι η καθημερινότητα των ασθενών…

Η ζωή αλλάζει…

Η ζωή αλλάζει; Άρδην, απαντά. «Και πρέπει να βρεις κουράγιο και δύναμη να την αντιμετωπίσεις. Κι αυτό δεν είναι εύκολο πάντοτε. Όταν είσαι υγιής, όλα είναι αρκετά εύκολα, η ζωή σου έχει έναν καθορισμένο ρυθμό, τον οποίο έχεις διαμορφώσει ανάλογα με τις υποχρεώσεις σου: επαγγελματικές, οικογενειακές, κοινωνικές και άλλες. Με τη σκλήρυνση τα δεδομένα δεν είναι πια δεδομένα. Τα απλά γίνονται περίπλοκα. Τα εύκολα δύσκολα. Οι ήττες διαδέχονται η μια την άλλη. Και τότε  αρχίζουν οι ανασφάλειες. Άραγε θα τα καταφέρω; Πώς; Γιατί με κοιτούν έτσι οι συνάδελφοι στη δουλειά;  Στους φίλους να το πω; Πώς θα με αντιμετωπίσουν; Και κάποια στιγμή το λες. Και διαπιστώνεις ότι οι πραγματικοί φίλοι μένουν».

«Η απόφαση να πολεμήσω»

Το γιατί σε μένα δεν έχει απάντηση, λέει η Δέσποινα. Απόφαση χρειάζεται: Να πολεμήσεις την ασθένεια. Και σε αυτό τον «πόλεμο» οι ασθενείς έχουν μεγάλο «οπλοστάσιο». «Έχουμε διάγνωση, αποδοχή, ψυχολογική στήριξη, ιατρική στήριξη, φαρμακευτική αγωγή, φυσιοθεραπευτική αγωγή». 

Παρά ταύτα, αναφέρει, οι ασθενείς βρίσκονται πολλές φορές αντιμέτωποι όχι μόνο με τη νόσο και τον εαυτό τους, αλλά και με το σύστημα υγείας και συχνά με αυτό που λέμε τέρας της γραφειοκρατίας. «Και να ξέρετε πολλές φορές είναι το ίδιο,  αν όχι περισσότερο, επώδυνο. Διότι είναι αρκετές οι φορές κατά τις οποίες κυνηγάς το αυτονόητο: Όπως το να μη βρίσκεσαι σε μια τεράστια λίστα αναμονής για μια εξέταση η οποία αν δεν γίνει στην ώρα της είναι λες και δεν έγινε. 

Όπως να σου παρέχονται όταν πρέπει φάρμακα τα οποία χορηγούνται στην Ευρώπη. Πράγματα τα οποία αν σου παρασχεθούν στην ώρα τους, θα μπορείς να συνεχίσεις να δουλεύεις και να προσφέρεις. Δε θα αναγκαστείς να κλειστείς στο σπίτι και να ζεις με επιδόματα…»

Η ασθένεια

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη του κυπριακού πληθυσμού σε ό,τι αφορά την πολλαπλή σκλήρυνση παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες και διαφορές από ό,τι οι πληθυσμοί που προέρχονται από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και Αυστραλία, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Από ένα αρκετά μεγάλο δείγμα ασθενών που είναι καταγεγραμμένοι στο Ινστιτούτο (περίπου 1.000 ασθενείς)το 55% είναι γυναίκες και το 45% άνδρες, αναλογία που φτάνει περίπου το 1.2:1, κάτι που υπολείπεται της γνωστής υπεροχής 1.5:1 των γυναικών έναντι των ανδρών, όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο από τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών του ΙΝΓΚ αφορά στην ηλικία έναρξης της νόσου. Είναι γνωστό ότι στο 80-90% των περιστατικών με πολλαπλή σκλήρυνση η νόσος εμφανίζεται στις ηλικίες μεταξύ 20-40 χρονών. Στον κυπριακό πληθυσμό το 85% των περιστατικών εμφανίζεται σε ηλικίες μεταξύ 20-55 χρονών, με ποσοστό περίπου 25% των ασθενών να εκδηλώνουν τη νόσο σε ηλικίες μεταξύ 40-55 χρονών. Η διάγνωση της νόσου γίνεται με την κλινική εικόνα και το ιστορικό των υποτροπών, τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας (MRI) και την οσφυονωτιαία παρακέντηση και τη μελέτη ύπαρξης αντισωμάτων στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Άγνωστοι οι «ένοχοι»

Η αιτία και η προέλευση της πολλαπλής σκλήρυνσης παραμένουν άγνωστες. Θεωρείται ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν γενετική προδιάθεση και (σε μεγαλύτερο βαθμό) περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως ιογενείς λοιμώξεις, η βιταμίνη D, το κάπνισμα, η έκθεση σε ακτινοβολίες κ.λπ.. 

Η πολλαπλή σκλήρυνση θεωρείται σήμερα μια αυτοάνοση πάθηση αν και το αντιγόνο στο οποίο στρέφεται τα ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν έχει ξεκάθαρα ταυτοποιηθεί. Εκτός από την Ειδική Κλινική για την Πολλαπλή Σκλήρυνση στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, υπάρχει πολυθεματική ομάδα παρακολούθησης των ασθενών με ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, τμήμα φυσικοθεραπείας, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και θάλαμο και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση της πολυσυμπτωματικής αυτής νόσου με διαταραχές από όλα σχεδόν τα άλλα συστήματα του ανθρώπινου σώματος.

Η θεραπεία της νόσου

Για τη θεραπεία της νόσου χορηγείται στις υποτροπές κορτιζόνη, κύρια ενδοφλέβια, αλλά και από του στόματος, σε μια προσπάθεια να περιορίσουμε τη φλεγμονή και τις συνέπειες αυτής, δηλαδή τα συμπτώματα και την αναπηρία που αυτά προκαλούν στους ασθενείς. Παράλληλα, σήμερα υπάρχει πληθώρα φαρμάκων που μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης των υποτροπών, τη δημιουργία καινούργιων φλεγμονών – εστιών στο MRI των ασθενών και την οποιαδήποτε επιδείνωση της αναπηρίας τους.

90 περιστατικά κάθε χρόνο

Στις δύο χιλιάδες υπολογίζονται στην Κύπρο οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, περίπου 1.300 ασθενείς παρακολουθούνται στην εξειδικευμένη κλινική του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), ενώ ο αριθμός των νέων περιστατικών που διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο στην Κύπρο είναι περίπου 80-90. Σε παγκόσμια κλίμακα ο αριθμός των ασθενών ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια. Το πόσο πολλοί ασθενείς υπάρχουν σε κάθε χώρα υπολογίζεται με τον αριθμό των ασθενών σε κάθε 100.000 κατοίκους και αυτό ονομάζεται επιπολασμός της νόσου για κάθε χώρα. Στην Κύπρο ο επιπολασμός της πολλαπλής σκλήρυνσης υπολογίζεται στους 175/100.000 κατοίκους.

Η ζωή είναι γεμάτη στιγμές

Το να έχεις πολλαπλή σκλήρυνση ή κατά πλάκας σημαίνει πως έχεις ακριβώς τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια δικαιώματα με εκείνον που δεν έχει, τονίζει η Δέσποινα Ρούσσου. Αν και, όπως προσθέτει, η άγνοια, ορισμένες φορές, ή η ασυνειδησία κάποιων, οδηγεί σε συμπεριφορές που κάνουν τον ασθενή να νιώθει πως όχι μόνο είναι πραγματικά άρρωστος αλλά και πως είναι ανύπαρκτος. «Όταν ήμουν καλά άφηνα τις καλές στιγμές να κυλούν χωρίς να αντιλαμβάνομαι πόσο μοναδικές, πόσο σημαντικές ήταν. Τώρα με την ασθένεια γνωρίζω πως τίποτα δεν είναι δεδομένο, γιατί με πόνους περισσότερους ή λιγότερους η ζωή είναι γεμάτη στιγμές… Αύριο είναι μια άλλη μέρα και ποτέ δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα μας βρει γι’ αυτό και ο καθημερινός αγώνας συνεχίζεται…»

Πηγή: dialogos.com.cy

Κατάθλιψη: πόσο μας επηρεάζει στη πολλαπλή σκλήρυνσηΤι είναι η κατάθλιψη;

Η κατάθλιψη είναι μια συνεχής αίσθηση θλίψης ή χαμηλής διάθεσης. Όλοι αισθάνονται λυπημένοι κατά καιρούς, αλλά η κλινική κατάθλιψη είναι διαφορετική. Είναι συνεχώς παρόν και παρεμβαίνει στις καθημερινές σας δραστηριότητες. Η κατάθλιψη μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή, ανάλογα με το πόσο επηρεάζει τη ζωή σας και μπορείτε να αντιμετωπίσετε διαφορετικά επίπεδα κατάθλιψης σε διαφορετικούς χρόνους.

Εάν έχετε κατάθλιψη, χάνετε συχνά την ευχαρίστηση σε πράγματα που κάποτε ήταν ευχάριστα, μπορεί να εγκαταλείψετε τις συνήθεις δραστηριότητες, όπως τα χόμπι και να χάσετε το ενδιαφέρον να δείτε φίλους και την οικογένεια. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται ακόμη και ότι δεν αξίζει πλέον να ζουν και έχουν σκέψεις αυτοκτονίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Για τον εμβολιασμό κατά του COVID-19Εμβόλια κατά του COVID-19 (Νόσος Κορονοϊού 2019) – με εμβόλια mRNA – (Comirnaty® της BioNTech/Pfizer και COVID-19 Vaccine Moderna® της Moderna)

11 Ιουνίου 2021


Τι είναι ο COVID-19;

Οι κορονοϊοί είναι γνωστοί εδώ και δεκαετίες. Κατά το τέλος του 2019 και στην αρχή του 2020, κυκλοφόρησε παγκοσμίως ένας νέος κορονοϊός, ο SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), ο οποίος είναι το παθογόνο του COVID-19 (Νόσος Κορονοϊού 2019). 

Μεταξύ των συχνών συμπτωμάτων του COVID-19 είναι ο ξηρός βήχας, ο πυρετός, η δύσπνοια, καθώς και η προσωρινή απώλεια της οσμής και της γεύσης. Περιγράφεται επίσης ένα γενικό αίσθημα αδιαθεσίας που συνοδεύεται από πονοκεφάλους και πόνο στα άκρα, πονόλαιμο και συνάχι. Λιγότερο συχνά οι ασθενείς αναφέρουν ότι έχουν γαστρεντερικά προβλήματα, επιπεφυκίτιδα και πρήξιμο στους λεμφαδένες. Είναι πιθανό να δημιουργηθούν επακόλουθες βλάβες στα νεύρα ή στο καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και η επίμονη πορεία της νόσου. Παρόλο που η ασθένεια συχνά έχει ήπια εξέλιξη και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως, υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο η νόσος να εξελιχθεί σοβαρά, για παράδειγμα με πνευμονία, και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. 

Εκτός από την αποφυγή μόλυνσης, τηρώντας τους κανόνες AHA + A + L (διατήρηση των κοινωνικών αποστάσεων, τήρηση της υγιεινής, χρήση της μάσκας στην καθημερινή ζωή, λήψη της εφαρμογής προειδοποίησης για κορονοϊό σε κινητές συσκευές, συχνός αερισμός), το εμβόλιο προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία από την ασθένεια.

Η απόκρυψη μιας διάγνωσης πολλαπλής σκλήρυνσης είναι πολύ συχνήΟ φόβος των διακρίσεων και του στιγματισμού προκαλεί το ένα τρίτο των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας να κρύψουν τη διάγνωσή τους.

Τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας , από διαταραχές της όρασης και κόπωση έως κινητικότητα και αισθητήρια δυσλειτουργία, μπορούν να επηρεάσουν τη διαπροσωπική μας ζωή, την ψυχική υγεία και τις προοπτικές εργασίας.

Η έλλειψη κατανόησης, που συμβάλλει στο κοινωνικό στίγμα, έχει ηχηρό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων.

ΕΡΕΥΝΑ: Πολλαπλή Σκλήρυνση και τα εμβόλια COVID-19Είναι μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα www.mssociety.org.uk για τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση και τα εμβόλια covid-19, στη Βρετανία. Για όσους λοιπόν έχουν απορίες και ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, διαβάστε τα κυριότερα στην παρακάτω έρευνα.


Μπορώ να κάνω εμβόλιο COVID-19; Τα εμβόλια κορανοϊού κατασκευάζονται από την Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca ή Moderna;

Μιλήσαμε με κορυφαίους επαγγελματίες υγείας για να βοηθήσουμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα εμβόλια COVID-19 και τα σκλήρυνση κατά πλάκας.

Οι ιατρικοί μας σύμβουλοι έχουν δημοσιεύσει μια δήλωση συναίνεσης σχετικά με τα εμβόλια COVID-19 και τις θεραπείες τροποποίησης ασθενειών (DMTs)  -  ενημερώθηκαν στις 12 Μαρτίου.

Ενημερώσαμε αυτή τη σελίδα την Πέμπτη 1 Ιουλίου  με τα κυβερνητικά σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου για COVID-19 booster jabs.

Τι κάνουμε για την προοδευτική ΣΚΠΌλο και περισσότερες έρευνες γίνονται για την κατανόηση και τη θεραπεία της προοδευτικής σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Η εύρεση αποτελεσματικών θεραπειών για προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας είναι αυτή της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας. Με την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τον τρόπο επιδιόρθωσης της μυελίνης και την προστασία των νεύρων, των νέων έργων που χρηματοδοτούνται και των κλινικών δοκιμών σε εξέλιξη, υπάρχει ελπίδα στον ορίζοντα.


Τι είναι η προοδευτική ΣΚΠ;

Εάν η σκλήρυνση κατά πλάκας προοδεύει, αυτό σημαίνει ότι μερικά από τα νεύρα πεθαίνουν. Μπορεί να αντιμετωπιστεί ως επιδείνωση της αναπηρίας ή άλλο σύμπτωμα που δεν βελτιώνεται. Αυτή η ζημιά είναι μόνιμη.

Η ταχύτητα με την οποία συμβαίνει αυτή η εξέλιξη ποικίλλει πολύ και δεν είναι ακόμη δυνατό να προβλεφθεί ακριβώς πώς θα επηρεάσει το κάθε άτομο.
Εάν αντιμετωπιστεί ως ορατή εξέλιξη, πιθανώς να υπάρχει διάγνωση προοδευτικής σκλήρυνσης κατά πλάκας. Αλλά μερικές φορές η πρόοδος είναι κρυφή και μπορεί να φανεί μόνο σε σάρωση μαγνητικής τομογραφίας.

Μερικά άτομα που εμφανίζουν εξέλιξη μπορεί επίσης να έχουν ενεργή μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας. Αυτό σημαίνει ότι η προστατευτική επικάλυψη μυελίνης γύρω από τα νευρικά κύτταρα δέχεται επίθεση από το ανοσοποιητικό σύστημα. Η ενεργή σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να εμφανιστεί ως υποτροπές (όπου τα συμπτώματα επιδεινώνονται προσωρινά) ή η δραστηριότητα μπορεί να παρατηρηθεί μόνο σε σάρωση μαγνητικής τομογραφίας.


Υπάρχουν δύο τύποι προοδευτικής ΣΚΠ:

Η πρωτογενής προοδευτική  επηρεάζει περίπου το 10 έως 15% των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας. Σε αυτόν τον τύπο ΣΚΠ, οι σαφείς περίοδοι είναι όταν η αναπηρία σταματά ή γίνεται λίγο καλύτερη, βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνια. Αντ 'αυτού, η κατάστασή ξεκινά με ήπια συμπτώματα που χειροτερεύουν αργά.

Η δευτερογενής προοδευτική  ακολουθεί με υποτροπιάζουσα σκλήρυνση κατά πλάκας. Δεν υπάρχει πλέον σαφείς περίοδος όταν η αναπηρία σταματά ή βελτιώνεται (υποχωρήσεις) και η αναπηρία επιδεινώνεται σταθερά. Στο παρελθόν, χρειάστηκε περίπου 20 χρόνια για την υποτροπή της σκλήρυνσης κατά πλάκας για να μετατραπεί σε δευτερογενή προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας. Αλλά χάρη στις  θεραπείες τροποποίησης ασθενειών (DMTs)  αυτό αλλάζει.

 • Λιγότεροι άνθρωποι είναι πιθανό να πάνε σε δευτεροβάθμια προοδευτική ΣΚΠ
 • Σε όσα άτομα γίνεται αυτό, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.


Τι προκαλεί την εξέλιξη της ΣΚΠ;

Πιστεύεται ότι η συσσώρευση αναπηρίας στη σκλήρυνση κατά πλάκας προκαλείται από βλάβη απευθείας στα ίδια τα νεύρα.

Στα πρώτα στάδια της σκλήρυνσης κατά πλάκας, τα ανοσοκύτταρα προσβάλλουν την προστατευτική επικάλυψη μυελίνης γύρω από τα νεύρα. Οι εγκέφαλοί μας έχουν ένα σύστημα για την αποκατάσταση της βλάβης της μυελίνης. Αλλά καθώς προχωρά, αυτό το σύστημα επισκευής σταματά να λειτουργεί επίσης.


Πιστεύουμε ότι είναι ένας συνδυασμός παραγόντων που προκαλούν εξέλιξη της ΣΚΠ, όπως:

 • Τα κύτταρα που παράγουν μυελίνη δεν επιδιορθώνουν πλέον αποτελεσματικά τη χαλασμένη μυελίνη
 • Όταν η μυελίνη έχει υποστεί βλάβη, συντρίμμια και τοξίνες συσσωρεύονται γύρω από τα νεύρα, προκαλώντας αύξηση της φλεγμονής
 • Τα νεύρα δεν παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά, επειδή τα μιτοχόνδρια - ο ενεργειακός σταθμός των κυττάρων - είναι επίσης κατεστραμμένα

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το περιβάλλον προκαλεί το θάνατο των νευρικών ινών, σε μια διαδικασία που ονομάζεται νευροεκφυλισμός. Με τις νευρικές ίνες που χάνονται, τα μηνύματα δεν μπορούν πλέον να ληφθούν και μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αναπηρία να γίνει μόνιμη. Αυτή η σταδιακή, σταθερή συσσώρευση αναπηρίας είναι αυτό που αποκαλούμε εξέλιξη της ΣΚΠ.


Μαθαίνουμε όλο και περισσότερο για το πώς προκαλείται ζημιά στη προοδευτική ΣΚΠ. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη γνώση για να σχεδιάσουμε νέες θεραπείες.


Τελευταία έρευνα για την εξέλιξη της ΣΚΠ

Οι επιστήμονες εργάζονται σε τρεις βασικούς τομείς έρευνας που μαζί πιστεύουν ότι μπορούν να σταματήσουν τη σκλήρυνση κατά πλάκας:

 1. Πρόληψη της ανοσολογικής βλάβης
 2. Προώθηση της επισκευής μυελίνης
 3. Προστασία των νεύρων από βλάβες.

1. Πρόληψη ανοσολογικής βλάβης

Οι τρέχουσες θεραπείες τροποποιούν τη συμπεριφορά των ανοσοκυττάρων για να αποτρέψουν την επίθεση στη μυελίνη. Αυτές είναι κυρίως αποτελεσματικές για την υποτροπή της σκλήρυνσης κατά πλάκας, όπου οι ανοσολογικές επιθέσεις είναι πιο συχνές. Ωστόσο, πρόσφατες κλινικές δοκιμές διαπίστωσαν ότι σε πρώιμη προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας, όπου οι ανοσολογικές επιθέσεις εξακολουθούν να προκαλούν βλάβη, αυτός ο τύπος θεραπείας μπορεί να είναι σε θέση να επιβραδύνει την εξέλιξη της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Το Ocrelizumab στοχεύει έναν τύπο ανοσοκυττάρου που ονομάζεται Β κύτταρο, εμποδίζοντας να επιτεθεί στη μυελίνη. Το Ocrelizumab διαθέτει άδεια για την πρώιμη πρωτογενή προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας. Τον Μάιο του 2019, αφού την απέρριψε αρχικά, η NICE ενέκρινε τη χρήση ocrelizumab για άτομα με πρώιμη πρωτογενή προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας στο Εθνικό Σύστημα Υγεία της Βρετάνιας (NHS).

Ένα άλλο φάρμακο που ονομάζεται siponimod παγιδεύει τα ανοσοκύτταρα στους λεμφαδένες, εμποδίζοντας τα να περάσουν στον εγκέφαλο και να επιτεθούν στη μυελίνη. Τον Οκτώβριο του 2020, το  siponimod εγκρίθηκε για χρήση στο NHS ως η πρώτη στοματική θεραπεία για άτομα με ενεργή δευτερογενή προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας.

Για πιο προηγμένη προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας, δεν περιμένουμε ότι τα ανοσορυθμιστικά φάρμακα θα έχουν πολύ αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι θεραπείες σταματούν τις ανοσολογικές επιθέσεις και έτσι μπορούν μόνο να βοηθήσουν άτομα που βιώνουν την ενεργή φλεγμονή. Δεν μπορούν να επιδιορθώσουν τη ζημιά της μυελίνης ή να προστατεύσουν τα νεύρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιστρέψουν συμπτώματα που οφείλονται σε προοδευτική απώλεια νεύρων.

Μερικές δοκιμές διερευνούν τώρα εάν φάρμακα που στοχεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα μπορούν να επιβραδύνουν την επιδείνωση της λειτουργίας των χεριών και των βραχιόνων για άτομα με προχωρημένη προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας. Το ChariotMS το οποίο εξετάζει εάν η κλαδριβίνη, ένα φάρμακο που αναπτύχθηκε αρχικά για καρκίνο, μπορεί να βοηθήσει άτομα με προχωρημένη σκλήρυνση κατά πλάκας. 

2. Προώθηση της επισκευής μυελίνης

Σε προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας, τα κύτταρα στον εγκέφαλο που μπορούν να επισκευάσουν και να αντικαταστήσουν τη χαλασμένη μυελίνη σταματούν να λειτουργούν όπως και στο παρελθόν. Αυτό οδηγεί σε συσσώρευση βλάβης στα νεύρα, τα οποία τελικά μπορεί να πεθάνουν.

Η εύρεση τρόπων έναρξης της φυσικής διαδικασίας επισκευής μυελίνης αποτελεί σημαντικό επίκεντρο του βιοϊατρικού ερευνητικού προγράμματος. Οι ερευνητές εργάζονται για να κατανοήσουν λεπτομερέστερα την επιδιόρθωση της μυελίνης, γιατί αποτυγχάνει στην προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας και να εντοπίσουν στόχους για την ανάπτυξη φαρμάκων.

Κάθε ανακάλυψη δίνει νέες ευκαιρίες να αναπτύξουν θεραπείες επισκευής της  μυελίνης. Και αυτό θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό για όλους με ΣΚΠ.

3. Προστασία των νεύρων από βλάβες

Η πρόοδος της αναπηρίας στη σκλήρυνση κατά πλάκας δεν εξαρτάται από τη βλάβη της μυελίνης. Γνωρίζουμε τώρα ότι τα ίδια τα νεύρα σταματούν να λειτουργούν σωστά. Εάν πρόκειται να σταματήσουμε την εξέλιξη της ΣΚΠ, πρέπει να προστατεύσουμε τα νεύρα και να τα κάνουμε όσο πιο δυνατά γίνεται.

Οι ερευνητές εξετάζουν μια σειρά διαφορετικών διεργασιών στα νευρικά κύτταρα για να ανακαλύψουν τι πάει στραβά και τρόπους να το διορθώσουν. Εάν μπορούμε να βρούμε φάρμακα που μπορούν να προστατεύσουν τα νεύρα από βλάβες, τότε έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να σταματήσουμε την επιδείνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας και ακόμη και να αντιστρέψουμε την αναπηρία σε μερικούς ανθρώπους.


Τι κάνουμε για την εξέλιξη της ΣΚΠ;

Η κορυφαία προτεραιότητα, όπως συμφωνήθηκε από άτομα που επηρεάζονται από σκλήρυνση κατά πλάκας και επαγγελματίες υγείας, είναι να βρούμε αποτελεσματικές θεραπείες για να επιβραδύνουμε, να σταματήσουμε ή να αντιστρέψουμε τη συσσώρευση αναπηρίας που σχετίζεται με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Υποστηρίζουμε ερευνητικά προγράμματα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο που αντιμετωπίζουν όλες τις πτυχές της προοδευτικής σκλήρυνσης κατά πλάκας, από την επιδιόρθωση της μυελίνης έως την εξεύρεση αποτελεσματικών προγραμμάτων διαχείρισης συμπτωμάτων.


Μια διεθνής προσπάθεια

Είμαστε μέλος της Progressive MS Alliance. Είναι ένα δίκτυο οργανώσεων MS από όλο τον κόσμο που έχουν ενωθεί για να επιταχύνουν την ανάπτυξη θεραπειών για προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας.

Δουλεύοντας μαζί, μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.


Ερεύνα και κείμενο από :  www.mssociety.org.uk

Ελπίδες για επιστροφή στην κίνηση σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση


Ελπίδες στην αποκατάσταση της κίνησης και της όρασης σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας φέρνουν οι νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην κλινική έρευνα για την ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Από την επόμενη χρονιά και στη συνέχεια, αναμένεται να εγκριθούν νέες θεραπείες που θα στοχεύουν στη μυελίνη των νευραξόνων και θα την αποκαθιστούν, δίνοντας λύση κατ΄αρχήν στα συμπτώματα και στη συνέχεια και στην αντιμετώπιση της ασθένειας. Οι θεραπείες που υπάρχουν σήμερα μειώνουν τη φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, καθυστερώντας την εξέλιξη της νόσου και αποτρέποντας περαιτέρω βλάβες, όμως οι νέες θεραπείες που βρίσκονται υπό έρευνα, στοχεύουν στην επιδιόρθωση των βλαβών, φέρνοντας στην κυριολεξία, τον χρόνο, πίσω.

Η ανάπτυξη παραγόντων που οδηγούν στην επαναμυελίνωση, έχουν εφαρμογή και στη νόσο του Πάρκινσον και στην πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, παρότι ο μηχανισμός δράσης είναι διαφορετικός, αφού οι ασθένειες αυτές προκαλούνται από εκφύλιση των νευρώνων. Παρόλα αυτά, οι επαναμυελινωτικοί παράγοντες εμποδίζουν την απώλεια των μιτοχονδρίων και προάγουν την επιβίωση των νευρώνων που χάνονται στην Πάρκινσον (ντοπαμινεργικοί νευρώνες) και στην ALS (κινητικός νευρώνας).

Στην έρευνα για την αποκατάσταση της μυελίνης εστιάζουν 14 μελέτες, μία εκ των οποίων βρίσκεται σε τελικό στάδιο ΙΙΙ και αναμένεται να καταλήξει σε ένα νέο φάρμακο από το 2022. Λίγο αργότερα αναμένονται και τα αποτελέσματα από άλλες 11 κλινικές μελέτες που τώρα βρίσκονται σε φάση ΙΙ. Ως το 2026 αναμένεται να κυκλοφορούν στην αγορά έξι νέα φάρμακα.

Το 85% των μελετών στοχεύουν στην επαναμυελίνωση με τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες να αφορούν τη χρήση νανοκρυστάλλων χρυσού, αντισώματα, βιοτίνη σε εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία.  Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της Πάρκινσον και της ALS, χρησιμοποιούνται οι νανοκρύσταλλοι χρυσού, όμως με διαφορετικό μηχανισμό.

Οι τελευταίες προσεγγίσεις της απομυελίνωσης, στρέφονται στην αναστολή των παραγόντων που εμποδίζουν τη μυελίνωση, ενίσχυση των ολιγοδενδροκυττάρων του εγκεφάλου που ευθύνονται για την παραγωγή μυελίνης και στον «καθαρισμό» των «θραυσμάτων» μυελίνης που απέμειναν μετά την καταστροφή της και τα οποία εμποδίζουν την επαναμυελίνωση των νευραξόνων.

Οι νέες τεχνολογίες

Για την επίτευξη της επαναμυελίνωσης οι έρευνες έχουν δείξει καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής από τρεις παράγοντες:

Τον χρυσό, που σε μορφή νανοκρυστάλλων χρησιμοποιείται ως καταλύτης για την ενίσχυση αντιδράσεων μέσα στο κύτταρο, οι οποίες παράγουν ενέργεια. Μια από τις εφαρμογές είναι η βελτίωση της διαφοροποίησης και ωρίμανσης των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων που εξελίσσονται σε ολιγοδενδροκύτταρα, τα οποία ευθύνονται για τη διαδικασία μυελίνωσης των νευραξόνων στον εγκέφαλο.

Ένα μικρό μόριο υπό έρευνα, που προάγει την ανάπτυξη των κυττάρων που παράγουν τη μυελίνη και ενδεχομένως να επιτραπεί έτσι η επαναμυελίνωση και η επικοινωνία των νευρώνων στους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση.

Υψηλή συγκέντρωση βιοτίνης που ενεργοποιεί τις κυτταρικές διεργασίες των ολιγοδενδροκυττάρων, ενώ παράλληλα καλύπτει και τις ενεργειακές απαιτήσεις των νευρικών ινών που έχουν υποστεί απομυελίνωση.

Οι θεραπείες αυτές αναμένεται να έχουν δραστική επίδραση στη ζωή των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς πάνω από το 70% των πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας χρειάζονται υποστήριξη από την οικογένειά τους, ανάγκη που αυξάνεται με την εξέλιξη της νόσου.

Σημειώνουμε ότι στην Ευρώπη, περισσότεροι από 750.000 άνθρωποι πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση, οι οποίοι διαγνώσκονται με τη νόσο στη δεύτερη ή τρίτη δεκαετία της ζωής τους. Το ετήσιο κόστος της νόσου υπολογίζεται περίπου στα  7,9 δισ. ευρώ για την περίθαλψη των ασθενών, χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί το έμμεσο κοινωνικό και οικονομικό κόστος της νόσου.

Πηγή: www.in.gr

Οι top 5 διατροφικές πηγές απαραίτητων λιπαρών: Εντοπίστε τες!Τα λιπαρά που προσλαμβάνουμε από τα τρόφιμα είναι πολύ σημαντικά για την καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης «λιπαρά» ή «λίπος» να σας έρχεται στο μυαλό το αυξημένο βάρος ή η υγεία της καρδιάς, όμως οι συστάσεις αναφέρουν ότι η διατροφή μας είναι καλό να περιλαμβάνει λιπαρά σε ποσοστό 20-35%. Τα λιπαρά είναι απαραίτητα στο σώμα για την αποθήκευση ενέργειας, την απορρόφηση και μεταφορά λιποδιαλυτών βιταμινών, ιχνοστοιχείων και αντιοξειδωτικών, για τις μεμβράνες των κυττάρων, την κίνηση των μυών και την υγεία των νεύρων και πολλά άλλα.

Βέβαια, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τα «καλά» από τα «κακά»!

Είναι γεγονός ότι τα trans λιπαρά (βρίσκονται σε έλαια που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, όπως τα τηγανιτά και έτοιμα αλμυρά ή γλυκά αρτοσκευάσματα όπως κέικ και σφολιατοειδή) είναι σημαντικό να τα αποφεύγετε και τα κορεσμένα λιπαρά (βρίσκονται στα ζωικής προέλευσης τρόφιμα, όπως το κρέας, το ζωικό βούτυρο, τα πλήρη γαλακτοκομικά κ.ά.) να μην υπερβαίνουν το 10% της καθημερινής ενεργειακής σας πρόσληψης. Όμως υπάρχουν κάποια λιπαρά που ονομάζονται μονοακόρεστα και πολυακόρεστα, τα «καλά» δηλαδή λιπαρά, τα οποία έχουν συσχετιστεί με την υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου και τη μείωση της φλεγμονής. Μάλιστα, όσον αφορά την υγεία της καρδιάς, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος μειώνεται κατά 2-3%, όταν το 1% της ενέργειας που προέρχεται από κορεσμένα λιπαρά, αντικατασταθεί από πολυακόρεστα!

Ποια είναι τα απαραίτητα λιπαρά;

Απαραίτητα ονομάζουμε τα λιπαρά οξέα που δεν μπορεί ο οργανισμός να συνθέσει από μόνος του και χρειάζεται να τα λάβει από τη τροφή. Αυτά τα λιπαρά ανήκουν στην κατηγορία των πολυακόρεστων ω-3 και ω-6 λιπαρών και είναι ουσιώδη για την υγεία του οργανισμού μας, ως εκ τούτου είναι σημαντικό η διατροφή μας να περιλαμβάνει τρόφιμα πλούσια σε αυτά.

Λινολεϊκό οξύ

Είναι ένα ω-6 λιπαρό οξύ από το οποίο προκύπτουν τα γνωστά γ-λινολενικό οξύ και αραχιδονικό οξύ, που έχουν αντιφλεγμονώδη δράση στο σώμα μας. Το λινολεϊκό οξύ περιέχεται σε πολλούς σπόρους (λιναρόσπορος, κολοκυθόσπορος κ.ά.), ξηρούς καρπούς και φυτικά έλαια, όπως το σογιέλαιο, το ηλιέλαιο, το έλαιο νυχτολούλουδου κ.ά.

A-λινολενικό οξύ

Είναι ένα ω-3 λιπαρό οξύ το οποίο περιέχεται κυρίως σε φυτικά τρόφιμα, σπόρους και έλαια, όπως τα καρύδια, ο λιναρόσπορος, το λινέλαιο και το σογιέλαιο. Από αυτό προκύπτουν τα εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA) και το δοκοσαεξανοϊκό οξύ (DHA), όμως αυτή η μετατροπή στο ανθρώπινο σώμα δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς λιγότερο από το 10% του α-λινολενικού οξέος μετατρέπεται σε EPA και DHA. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να τα λαμβάνουμε και αυτά από τη διατροφή, κυρίως μέσω της κατανάλωσης λιπαρών ψαριών, όπως ο σολομός, το σκουμπρί, οι σαρδέλες και ο τόνος 2 φορές την εβδομάδα.

Όσον αφορά το ρόλο τους, πέρα από την αντιφλεγμονώδη τους δράση, έχουν συσχετισθεί με την καρδιαγγειακή και εγκεφαλική λειτουργία, καθώς και την ανάπτυξη του εγκεφάλου στα μωρά. Ερευνάται επίσης ο ρόλος τους στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, την πολλαπλή σκλήρυνση, το διαβήτη και τη νόσο του Crohn.

Το top 5 των πολυακόρεστων λιπαρών

Λιναρόσπορος

Αποτελεί την πιο αγαπημένη μου πηγή ω-3 λιπαρών, καθώς μπορεί να προστεθεί εύκολα σε πολλά τρόφιμα και συνταγές και να δώσει μεγάλη ποσότητα ω—3 λιπαρών σε μικρή δόση τροφίμου! Μοιάζει οπτικά με τους σπόρους σουσαμιού αλλά έχει σκούρο καφέ χρώμα. Στο εμπόριο κυκλοφορεί είτε ως ολόκληρο, είτε και ως σκόνη. Τα 100γρ περιέχουν 22.813mg ω-3 λιπαρών και 5.911mg ω-6 λιπαρών. Πέρα από τους σπόρους και το λάδι του λιναρόσπορου, δηλαδή το λινέλαιο, αποτελεί εξαιρετική πηγή με τη 1 κουταλιά της σούπας να παρέχει 7.196mg ω-3 και 1.715mg ω-6! (100γρ 53304 ω3 12701 ω6).

Φυτική μαργαρίνη

Η μαλακή φυτική μαργαρίνη αποτελεί ένα spread που προκύπτει από τη μίξη φυτικών ελαίων, χωρίς υδρογόνωση, με αποτέλεσμα να περιέχει πολύτιμες βιταμίνες και απαραίτητα λιπαρά οξέα, λόγω των ελαίων που τη συνθέτουν. Τα 100γρ παρέχουν μέχρι και 36.499mg ω-6 λιπαρών και 6.183mg ω-3 λιπαρών! Ως εκ τούτου αποτελεί ιδανική εναλλακτική του ζωικού βουτύρου και μπορεί να αξιοποιηθεί στο μαγείρεμα φαγητού ή επιδορπίου, ή και ως επάλειψη στο ψωμί ή τη φρυγανιά.

Σπόροι τσία

Είναι ένας σπόρος που έχει γίνει πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια ως αντικατάσταση του ρυζιού και του πλιγουριού. Καταναλώνεται είτε ωμός, είτε μαγειρεμένος και είναι πλούσιος σε ω-3 λιπαρά, με τα 100γρ ωμού σπόρου να αποδίδουν 17.552mg ω-3 λιπαρά. Αξιοσημείωτη είναι και η περιεκτικότητά του σε ω-6 λιπαρά, η οποία φτάνει τα 5.785mg.

Καρύδια

Αποτελεί τον πιο πλούσιο ξηρό καρπό σε ω-3 λιπαρά και πιο συγκεκριμένα σε α-λινολενικό οξύ, το οποίο σχετίζεται ερευνητικά με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Τα 100γρ σας παρέχουν 38.092mg ω-3 λιπαρών και 9.079mg ω-6 λιπαρών, συνεπώς αποτελούν ιδανικό σνακ για τη δουλειά ή το σχολείο ή για τσιμπολόγημα. Επιπλέον, μπορείτε να τα προσθέσετε σε κέικ, μπισκότα, σπιτικές μπάρες δημητριακών, smoothies, γιαούρτι, ακόμα και στη σαλάτα σας.

Ταχίνι

Το ταχίνι αποτελεί ένα επίσης εξαιρετικό spread όσον αφορά τη περιεκτικότητά του σε ω-6 λιπαρά, όχι όμως τόσο πλούσιο και σε ω-3, όπως η φυτική μαργαρίνη που αναφέρθηκε προηγουμένως. Λόγω όμως της σύστασής του σε ω-6 το συμπεριλαμβάνω στο top 5 των τροφών πλούσιων σε απαραίτητα λιπαρά. Είναι πολύ εύκολο να ενταχθεί σε ένα καθημερινό διατροφικό πλάνο, είτε ως spread σε φρυγανιά ή ψωμί, είτε και ως συστατικό κέικ, μπισκότων και άλλων υγιεινών γλυκισμάτων. Ως προς την περιεκτικότητά του, τα 100γρ περιέχουν 24.287mg ω-6 λιπαρών και 427mg ω-3 λιπαρών.

Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε συγκεντρωμένες τις περιεκτικότητες των τροφών που αναφέρθηκαν.


Τρόφιμο Περιεκτικότητα σε ω-3 Περιεκτικότητα σε ω-3
Λιναρόσπορος 22.813mg 5.911mg
Σπόροι chia 17.552mg 17.552mg
Καρύδια 38.092mg 9.079mg
Φυτική μαργαρίνη 6.183mg 36.499mg
Ταχίνι 427mg 24.287mg


Συμπερασματικά

Κλείνοντας αυτό το άρθρο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως τα λιπαρά είναι απαραίτητα στη διατροφή μας, όμως το πιο σημαντικό είναι να δίνουμε βάση στα φυτικής προέλευσης λιπαρά, δηλαδή στα μονοακόρεστα και τα πολυακόρεστα ω-3 και ω-6 λιπαρά, τα οποία έχουν επιστημονικά αποδεδειγμένα οφέλη στην υγεία μας. Προσπαθήστε λοιπόν να συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά σας τα τρόφιμα που αναφέρθηκαν και να μειώσετε την πρόσληψη των κορεσμένων και trans λιπαρών! 
Εύα Τσάκου
Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Η Εύα Τσάκου είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, με εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές και την παχυσαρκία. Έχει εργαστεί στο τμήμα εταιρικής επικοινωνίας και marketing του medNutrition και παρέχει διαιτολογικές υπηρεσίες στο νεοσύστατο διαιτολογικό της γραφείο στη Νέα Σμύρνη.